Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության բուհերում սովորելու հնարավորություն
01.07.13 - 15.07.13
Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն

ՀՀ ԿԳ նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ 2013-2014 ուստարում Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրոսական և ասպիրանտական (5 կրթաթոշակ) կրթություն ստանալու համար:

 

Դիմողները կարող են ուսանել հետևյալ մասնագիտություններով՝ «Արաբերեն լեզու», «Իսլամագիտություն», «Հնէաբանություն» և «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ»:


Մրցույթին կարող են մասնակցել արաբերեն լեզվին տիրապետող բակալավրի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճան ունեցող կամ ավարտական կուրսերում սովորող ՀՀ քաղաքացիները:


Ուսուցումն իրականացվելու է արաբերեն լեզվով:


Կրթաթոշակներին հավակնող դիմորդները պետք է ներկայացնեն.

 

 • դիմում՝ մրցույթին մասնակցելու համար, որում պետք է նշվի նախընտրած մասնագիտությունը,
 • դիմում-հարցաթերթիկ,
 • հորդանանյան կողմից ներկայացված հարցաթերթիկը,
 • ինքնակենսագրություն (CV)՝ անգլերեն,
 • դիպլոմի և միջուկի պատճենները, իսկ ավարտական կուրսում սովորողները՝ առաջադիմության թերթիկ (ակադեմիական տեղեկանք)՝ նոտարի կողմից անգլերեն թարգմանված,
 • անձնագրի պատճենը,
 • բժշկական տեղեկանք (հավելված)՝ անգլերեն,
 • 4 լուսանկար՝ 3x4 չափսի,
 • արական սեռի անձինք՝ զինգրքույկի պատճենը, դրան փոխարինող կցագրման վկայականը կամ զորակոչային տեղամասից համապատասխան տեղեկանք:

Հետբուհական կրթության համար դիմորդները նաև ներկայացնում են.

 • ռեֆերատ՝ հայերեն լեզվով,
 • օտար լեզվի իմացությունը հաստատող վկայական և ստուգարքային թերթիկ համակարգչից օգտվելու հմտությունների վերաբերյալ` ՀՀ ԿԳ նախարարի 30.11.2012 N 1093-Ա/Ք հրամանով հաստատված անցումային շեմերին համապատասխան:


Պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը պետք է ներկայացնել 3 օրինակով (փաթեթ + 2 պատճեն): 


Մրցույթն անցկացվում է՝

 

 • մագիստրոսի կրթական ծրագրով՝ համաձայն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգի,
 • ասպիրանտուրայի կրթական ծրագրերով՝ համաձայն ՀՀ-ում ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգի:


Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 15.07.2013 թ-ը (ներառյալ):


Ասպիրանտուրայի մրցույթը տեղի կունենա ս/թ հունիսի 17-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում:


Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչություն (ք. Երևան, Կառավարության 3 շենք, VI հարկ, 619 սենյակ, հեռ.՝ 56-23-64):