Հանրապետական գիտաժողով
18.12.19
Ժամը՝ 11:00
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի 202 լսարան

Միջոցառման նպատակն արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման հիմնախնդիրների վերհանումն է, տեղի ունեցող փոփոխությունների դիտարկումն ու գնահատումը, նոր իրողությունների գիտական արժևորումը: