ԵՊՀ ամբիոնի վարիչի մրցութային ընտրության մասին հայտարարություն
18.02.21 - 19.03.21
ԵՊՀ ռեկտորատ

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ ամբիոնների վարիչի թափուր պաշտոնների տեղակալման համար. 

 • Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի
 • Կրոնի պատմության և տեսության
 • Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության
 • Արտասահմանյան գրականության
 • Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի
 • Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի
 • Ակադեմիկոս Հ. Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության
 • Մեխանիկայի
 • Ֆինանսական մաթեմատիկայի
 • Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման
 • Ռուսաց լեզվի /հումանիտար ֆակուլտետների համար/
 • Կիրառական սոցիոլոգիայի
 • Կառավարման և գործարարության
 • Օրգանական քիմիայի
 • Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման
 • Բարձրագույն մաթեմատիկայի
 • Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
 • Քաղաքացիական պաշտպանության
 • Ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի
 • Տեղեկատվական համակարգերի

Համաձայն Երևանի պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչի մրցութային ընտրություն նշանակելու մասին ԵՊՀ ռեկտորի թիվ 29/8 հրամանի (18.02.2021) վերոնշյալ ամբիոնների վարիչի պաշտոնների տեղակալման նպատակով մրցութային ընտրությունները (համապատասխան ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների գիտական խորհուրդների նիստերում) տեղի կունենան 2021թ. ապրիլի 6-ին:

 
Համաձայն ԵՊՀ ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգի` ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող է մասնակցել այն պրոֆեuորը կամ դոցենտը, որն ունի գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աuտիճան։ Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուներն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին երկրորդ անգամ կարող են մասնակցել միայն ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ՝ ռեկտորի թույլտվությամբ։


Արգելվում է գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուների մասնակցությունն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին՝ երրորդ ժամկետով։


Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի հավակնորդները պետք է ունենան առնվազն 7 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և վերջին 5 տարում տպագրված մենագրություն, դասագիրք կամ առնվազն 5 հոդված՝ տպագրված ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում։


Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի հավակնորդները ԵՊՀ անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, կենտրոնական մասնաշենք, 407 սենյակ) պետք է ներկայացնեն հետևյալփաստաթղթերը.

 1. դիմում՝  ուղղված ԵՊՀ ռեկտորին,
 2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 3. ինքնակենսագրություն,
 4. բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի) պատճեն,
 5. գիտական աստիճանը և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները,
 6. հրատարակված գիտական, ուսումնամեթոդական աշխատանքների և գյուտերի ցուցակ,
 7. որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայական (առկայության դեպքում) կամ տեղեկանք ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության կողմից՝ դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրում ընդգրկված լինելու և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
 8. վերջին հինգ տարվա ընթացքում ուսանողական հարցման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք (եթե հարցումներն իրականացվել են)։
 9. Անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները:
 10. Մրցույթի մասնակիցը կարող է ներկայացնել նաև գիտամանկավարժական գործունեությունը բնութագրող այլ փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ս/թ մարտի 19-ը (ներառյալ)։


Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ անձնակազմի կառավարման բաժին։ Հեռ. (060) 710-002։

 

ԵՊՀ ռեկտորատ