Մեր մասին

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը ստեղծվել է 2006թ.-ին` ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ (նույն թվականին գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել է կենտրոնի կանոնադրությունը): Կենտրոնի հիմնական նպատակն է նպաստել համալսարանի և առաջատար ձեռնարկությունների ու գործատուների փոխգործակցությանը, աշխատաշուկայում համալսարանականների մրցունակության բարձրացմանը, շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության աճին:

 

Կենտրոնի հիմնական խնդիրներն են`

 • ԵՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ համալսարանում տարվող աշխատանքների համակարգումը, կազմակերպումն ու ամփոփումը,
 • ԵՊՀ ուսանողների մոտ ուսումնառության հետ զուգահեռ աշխատանքային որոշակի փորձի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների կազմակերպումը,
 • համալսարանի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովումը,
 • տեղական և միջազգային աշխատաշուկայի զարգացման միտումների մասին տեղեկատվության ամփոփումը, ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների իրականացումը,
 • ԵՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների շրջանում նրանց կարիերայի զարգացման ակնկալիքների, աշխատաշուկայում մրցունակության ընթացիկ վիճակի և մի շարք այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր ուսումնասիրությունների իրականացումը,
 • ԵՊՀ ուսանողների և շրջանավարտների համար աշխատանք գտնելու և այլ հիմնահարցերի վերաբերյալ տարբեր տեսակի խորհրդատվությունների, դասընթացների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, համապատասխան տեղեկատվության տարածումը
 • շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի հաստատումն ու համագործակցության ապահովումը:

Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղություններն են`

 • սեմինար-դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում ինքնակենսագրություն կազմելու, գործատուին ճիշտ ներկայանալու, կարիերայի կառուցման և արդի աշխատաշուկային վերաբերող այլ խնդիրների շուրջ ինթերնշիփ ծրագրեր (պրակտիկա),
 • հանդիպումներ գործատուների հետ,
 • կամավորական ծրագրերի իրականացում,
 • շրջանավարտների տվյալների էլեկտրոնային բազայի ընդլայնում,
 • համագործակցություն պետական և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների հետ,
 • շրջանավարտներին թափուր աշխատատեղերի և այլ հնարավորությունների մասին տեղեկացում,
 • կարիերայի զարգացմանը նպաստող միջոցառումների, կլոր-սեղան քննարկումների կազմակերպում:

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այժմ ակտիվ համագործակցում է ՀՀ շուրջ 100 պետական և մասնավոր ընկերությունների, ձեռնարկությունների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ: Կենտրոնի` ձեռնարկությունների հետ համագործակցության ցանկին կարող եք ծանոթանալ «Համագործակցություն» բաժնում:


Կարևորելով ԵՊՀ-ի՝ ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունը` 2013թ.-ին՝ Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԵՊՀ գիտական խորհրդի հաստատմամբ ստեղծվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդին կից ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունն ապահովող մշտական հանձնաժողով, որը համակարգում է ձեռնարկությունների հետ ԵՊՀ-ի աշխատանքները: Հանձնաժողովի նախագահը ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն է, աշխատակազմում ընդգրկված են բոլոր պրոռեկտորները, մի շարք ֆակուլտետների դեկաններ և վարչական ենթակառուցվածքների ղեկավարներ, ուսանողական կառուցների ներկայացուցիչներ: Հանձնաժողովի քարտուղարությունն իրականացնում է ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը:

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի գործունեությանն առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ կենտրոնի ամենամյա հաշվետվություններում:

ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի աշխատակազմն է`