Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2019-2020 ԹԹ. ՈւՍՏԱՐՎԱ ՀԵՌԱԿԱ ՈւՍՈւՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈւՆՎԱԾՆԵՐԻ ՑՈւՑԱԿՆԵՐ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊՀ մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված (ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցած) ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։ Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը մագիստրատուրա կատարվում է հարցազրույցի միջոցով։


Մագիստրատուրայի առկա/հեռակա ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.

  • ընդունելության դիմում-հայտ,
  • անձնագրի պատճեն,
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճեններ (ամբողջությամբ),
  • 4 լուսանկար (3×4 չափսի),
  • զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում) բնագիր ու պատճեն (էջ 1-4 և 18-19),
  • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 1000 դրամի վճարի անդորրագիր:

Առկա մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են.

I փուլ՝ մայիսի 22-ից մինչև հուլիսի 1-ը,

II փուլ՝ հուլիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 23-ը:

 

Առկա մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն անցկացվում են.

I փուլ՝ հուլիսի 3-4-ը,

II փուլ՝ օգոստոսի 27-29-ը:


Հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվում են մայիսի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 11-ը:


Հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության քննություններն անցկացվում են հոկտեմբերի 16-ից մինչև հոկտեմբերի 18-ը:

 

ԵՊՀ առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգ

Ներկայացնում ենք 2019-2020 ուստարվա առկա ուսուցման համակարգով մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը` հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից (N 469 - Ն որոշում):

Առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2019-2020 ուստարվա մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկ

 

ԵՊՀ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգ

 

2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը

2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի քննության օրերի ժամանակացույց

Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 613 սենյակ

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Մագիստրատուրայի բաժին


Հեռ.` (+374 60) 71 01 28
, 11-28 (ներքին)
Էլ. փոստ` edumag@ysu.am

 


Հեռ.` (+374 60) 71 01 28
, 11-28 (ներքին)
Էլ. փոստ` edumag@ysu.am

2019-2020 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության 2-րդ փուլի քննության օրերի ժամանակացույց