Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2021 Թ. ԵՊՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ (ԹԱՓՈՒՐ) ՄՐՑՈՒՅԹՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա համակարգ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:
Տեղեկությունների համար դիմել Ա. Մանուկյան 1, ԵՊՀ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին:
Հեռախոս` (010 ) 555 - 531, (060) 710 - 188, (091) 527-391:


ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՀայցորդը մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող անձն է:


Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, որի տևողությունը չի գերազանցում 5 տարին:

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անհրաժեշտ պահանջները.

 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:
 • Մասնագիտական ամբիոնի դրական եզրակացությունը և ապագա գիտական ղեկավարի գրավոր համաձայնությունը:
 • Ընդունելության քննություն օտար լեզվից (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն):
 • Տարեկան վարձավճարը 360.000 դրամ:
 • ԵՊՀ հիմնական աշխատողների համար 50% զեղչ:

Հայցորդության ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթեր են՝

 • Դիմում` ԵՊՀ պրոռեկտորի անունով:
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ լուսանկարով (3 X 4 ):
 • Դիպլոմների և միջուկների կրկնօրինակը (բակալավրիատ, մագիստրատուրա):
 • Ինքնակենսագրություն:
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ովքեր ունեն):
 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:

Հայցորդի լրիվ բեռնվածությունը հանարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է կրթական և հետազոտական մասերից:

 

Հայցորդը պետք է հանձնի ուսումնական ծրագրով նախատեսված քննությունը (քննությունները), և ստուգարքը (ստուգարքները), (այդ թվում՝ մասնագիտական քննությունը), կուտակի համապատասխան կրեդիտներ, ավարտի ատենախոսությունը և անցկացնի ատենախոսության նախնական քննարկում: Հայցորդը տարեկան 1 անգամ ատեստավորվում է ամբիոնի, բաժնի (լաբորատորիա) կողմից:


Ատենախոսությունը չպաշտպանած հայցորդին, իր ցանկությամբ, անվճար հիմունքներով տրվում է ակադեմիական տեղեկանք՝ ԵՊՀ ռեկտորին հայցորդի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքյաին օրվա ընթացքում:

Հայցորդների  «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվա-հաղորդչական հիմուքներ» առարկայի որակավորման քննությունը  տեղի կունենա սույն թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 13:00-ին:

Կրեդիտային համակարգով ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:

ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորման կարգը:

Ասպիրանտի ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլան:

Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության անցկացման կարգ:

Ասպիրանտուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում ասպիրատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգի» համաձայն:

 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների և կրեդիտային համակարգով ձևակերպված հայցորդների դասընթացների ժամանակացույց:

 

Հայտարարություն (օտար լեզվի ընդունելության քննություն)


2021-2022 ԹԹ․ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


 

 


Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 615 սենյակ

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին

Հեռ. ` (+374 10) 55 55 31, (+374 60) 71 01 88, (ներքին 11-88)

Էլ.փոստ` phddepartment@ysu.am