Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2021 - 2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԵՊՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա համակարգ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ


 

Դիմորդն ավարտական տարվա ընթացքում հանձնում է օտար լեզվից և Ինֆորմատիկայի և համակարգչից օգտվելու հիմունքների տարբերակված ստուգարքներ (սահմանված ներքին շեմով` բալային գնահատումով)`

 • անգլերեն լեզու (TOEFL, IBT) - 46 միավոր և «IELTS»` 5,5 միավոր,
 • ֆրանսերեն լեզու (TCF) - 200 միավոր,
 • գերմաներեն լեզու (On Daf) - 60 միավոր,
 • ինֆորմատիկա և համակարգչից օգտվելու հիմունքներ - 25 միավոր:

Այն դիմորդները, որոնց համար մասնագիտական առարկաներ են անգլերենը, ֆրանսերենը կամ գերմաներենը, քննություն են հանձնում այլ օտար լեզվից:


Ասպիրանտուրայի ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

 • Դիմում ԵՊՀ ռեկտորի անունով անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից:
 • Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները,
 • Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանք,
 • Ընտրված մասնագիտությամբ հրապարակված առնվազն 1 գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
 • Ինքնակենսագրություն և 3 նկար (3x4 չափի),
 • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 • Սոցիալական քարտ:

Ասպիրանտուրայի ընդունելության կազմակերպման ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ մասնագիտական բնագավառի գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում ունեցող 3-5 մասնագետ:

 

Դիմորդին մասնագիտական քննությանը մասնակցելու թույլտվությունը տալիս է Ընդունող հանձնաժողովը՝ օտար լեզվից և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներից ստացած համապատասխան միավորը հավաստող վկայականի և տեղեկանքի առկայության դեպքում, ինչպես նաև ընդունելության մասնագիտությանը համապատասխան գիտական ռեֆերատի մասին մասնագիտական ամբիոնի գրավոր դրական գրախոսականի կամ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված գիտական աշխատանքների մասին հաստատված ցուցակի դեպքում:

Մասնագիտական քննության հարցաշարը, որն ընդգրկում է նախորդ աստիճանների ծրագրային նյութը, կազմավում է մասնագիտաան ամբիոնների, հանձնաժողովների կողմից և հաստատվում ԵՊՀ ռեկտորի կողմից: Մասնագիտական քննությունից 2 օր առաջ՝ հրապարակված հարցաշարից կազմվում են հարցատոմսեր, որոնք հաստատվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հարցատոմսերը յուրաքանչյուր տարի վերանայվում են:


Մասնագիտական քննության անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) սահմանում է ընդունող հանձնաժողովը: Բանավոր քննությունը ձայնագրվում է և արդյունքները պահպանվում են հրապարակվելուց հետո առնվազն 24 ժամ:


Մասնագիտական քննության արդյունքները գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով: Քննությունը համարվում է հանձնված, եթե դրմորդը ստացել է առնվազն 13 միավոր: Գիտելիքների գնահատման մասին որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների միջին թվաբանականը:


Դիմորդը քննության է ներկայանում անձը հաստատող փաստաթղթով:


Դիմորդը կարող է բողոքարկել մասնագիտական քննության գնահատականը բողոքարկել հանձնաժողովին՝ արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում՝ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելով գրավոր բողոքը, որը քննարկվում է նույն օրը:


Մասնագիտական քննության վերահանձնում չի թույլատրվում:

Առկա ուսուցման ձևով և անվճար հիմունքներով ասպիրանտուրա ընդունվածներին տրվում է սահմանված չափի պետական կրթաթոշակ՝ ընդունման օրվանից:

Ուսումն ասպիրանտուրայում իրականացվում է կրեդիտային համակարգով: Առկա ձևով ուսուցման համակարգում տևողությունը չի գերազանցում 3 տարին, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 4 տարին:

Երևանի պետական համալսարանը հայտարարում է 2020 թ. ասպիրանտուրայի ընդունելություն առկա ուսուցմամբ,  անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով`


Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն – 1; հանրահաշիվ և թվերի տեսություն-1; հաշվողական մաթեմատիկա-1; տեսական ֆիզիկա – 1; ռադիոֆիզիկա - 1; կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա-2; կիսահաղորդիչների ֆիզիկա -1; լազերային ֆիզիկա-1; կենսաքիմիա-1; հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում-1; Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա -3 (2 տեղ՝ «ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»); հայոց պատմություն-2 (1 տեղը`Արցախի Հանրապետության համար); համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ -1; ընդհանուր տնտեսագիտություն-1; տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում-1; ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում-1; մաթեմատիկական տնտեսագիտություն -2 (1 տեղ՝ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի համար); կրոնի տեսություն և պատմություն -1; հայ դասական գրականություն-1; արտասահմանյան գրականություն-1; հայոց լեզու – 1; ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն)-1; հանրային իրավունք-1; մասնավոր իրավունք – 1; դատական իրավունք-1; քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք-1; դեղագիտություն-1; ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն – 1; բժշկական հոգեբանություն-1; սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ- 1; քաղաքական գիտության տեսություն -1; քաղաական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ-1;


Դոկտորանտուրա
հայ դասական գրականություն-1;


Փաստաթղթերի ընդունումը մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ՝ առցանց եղանակով, հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ phdadmission@ysu.am (դիմումը լրացնել կայքում առկա օրինակով):

Մասնագիտական քննությունը հունիսի 30-ին, ժամը 10-ին:

Որակավորման քննություններին մասնակցելու համար կարող եք ցուցակագրվել սկսած սեպտեմբերի 8-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ԵՊՀ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժնում: Քննաշրջանը՝  հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը ներառյալ:


ԱՆՎՃԱՐ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


 

ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


Նամակ թերթին
Ասպիրանտի դիմում

Տեղեկությունների համար դիմել Ա. Մանուկյան 1, ԵՊՀ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին:
Հեռախոս` (010 ) 555 - 531, (060) 710 - 188, (091) 527-391:


ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՀայցորդը մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող անձն է:


Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, որի տևողությունը չի գերազանցում 5 տարին:

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անհրաժեշտ պահանջները.

 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:
 • Մասնագիտական ամբիոնի դրական եզրակացությունը և ապագա գիտական ղեկավարի գրավոր համաձայնությունը:
 • Ընդունելության քննություն օտար լեզվից (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն):
 • Տարեկան վարձավճարը 360.000 դրամ:
 • ԵՊՀ հիմնական աշխատողների համար 50% զեղչ:

Հայցորդության ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթեր են՝

 

 • Դիմում` ԵՊՀ պրոռեկտորի անունով:
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ լուսանկարով (3 X 4 ):
 • Դիպլոմների և միջուկների կրկնօրինակը (բակալավրիատ, մագիստրատուրա):
 • Ինքնակենսագրություն:
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ովքեր ունեն):
 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:

Հայցորդի լրիվ բեռնվածությունը հանարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է կրթական և հետազոտական մասերից:

 

Հայցորդը պետք է հանձնի ուսումնական ծրագրով նախատեսված քննությունը (քննությունները), և ստուգարքը (ստուգարքները), (այդ թվում՝ մասնագիտական քննությունը), կուտակի համապատասխան կրեդիտներ, ավարտի ատենախոսությունը և անցկացնի ատենախոսության նախնական քննարկում: Հայցորդը տարեկան 1 անգամ ատեստավորվում է ամբիոնի, բաժնի (լաբորատորիա) կողմից:


Ատենախոսությունը չպաշտպանած հայցորդին, իր ցանկությամբ, անվճար հիմունքներով տրվում է ակադեմիական տեղեկանք՝ ԵՊՀ ռեկտորին հայցորդի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքյաին օրվա ընթացքում:

Հայցորդների ձևակերպումը տեղի կունենա սույն թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:


Կրեդիտային համակրգով ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:

ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորման կարգը:

Ասպիրանտի ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլան:

Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության անցկացման կարգ:

Ասպիրանտուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում ասպիրատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգի» համաձայն:

 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների և կրեդիտային համակարգով ձևակերպված հայցորդների դասընթացների ժամանակացույց:

 Ասպիրանտական ընդունելության քննության ընդհանուր և մասնագիտական հարցաշարեր

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Աստղագիտություն

 • Ա.03.02 - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Ֆիզիկա

Քիմիական գիտություններ

Կենսաբանական գիտություններ

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

Էլեկտրոնիկա

Պատմական գիտություններ

Տնտեսագիտություն

Փիլիսոփայական գիտություններ

Գրականագիտություն

Լեզվաբանություն

Իրավաբանական գիտություններ

Ընդհանուր հարցաշար իրավագիտությունից

Մանկավարժական գիտություններ

 • ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

Դեղագործական գիտություններ

 • ԺԵ.00.01 - Դեղագիտություն

Արվեստագիտություն

Հոգեբանական գիտություններ

Սոցիալական գիտություններ

Քաղաքական գիտություններ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Երկրաբնապահպանություն

 • ԻԴ.04.01 - Երկրաբնապահպանություն

Աստվածաբանություն

Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 615 սենյակ

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին

Հեռ. ` (+374 10) 55 55 31, (+374 60) 71 01 88, (ներքին 11-88)

Էլ.փոստ` phdeparment@ysu.am