Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում
1978 | Book
Երևան, 1978
Կենսական նյութը և կատարումը
1978 | Article
«Սովետական գրականություն», 1978. թիվ 3, էջ 97-102
Չարենցի սիրո լիրիկան
1977 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98
Իսահակ Ալավերդյանի նոր գիրքը
1977 | Article
«Գրական Ադրբեջան», թիվ 10
Երևան 1977
Լեզվական նշանների և նրանց ուսումնասիրման մակարդակները
1977 | Thesis
Նշանաբանություն, լեզվաբանություն և հաղորդակցման պրոբլեմներ, Եր., 1977, էջ 7-9
«Արիստակես Լաստիվերցի», մատենագրության բանասիրական քննություն
1977 | Article
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1977, 303 էջ
Եղիշե Չարենցը և Հարություն Սուրխաթյանը,
1977 | Article
Երևան, 1977
Հայերենի բարբառագիտական ատլասի նյութերի հավաքման Ծրագիր
1977
Հոդված
Երևան, 1977
Ինքնայրումի հրդեհով
1977 | Article
«Սովետական գրականություն», 1977, թիվ 2, էջ 64-71
Ժամանակակից հայերենի պարզ նախադասության շարադասությունը
1976
Ուսումնական ձեռնարկ
ՀՀ ԳԱ 1976
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philology,
Professor Artsrun Avagyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-22
(inner line 76-22),
armphilology@ysu.am