Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Հայոց լեզվի բացատրական բառարան
1969 | Book
Երևան, 1969
Explanatory Dictionary of the Armenian Language
1969 | Book
Yerevan, 1969
Հայոց լեզու
1968 | Book
Երևան, 1968
Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ
1968 | Article
ՙԵրիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1968, հ. 7, էջ 110-121
The Armenian Language
1968 | Book
1968
Ընթերցարան
1967 | Book
Երևան, 1967
Readers
1967 | Book
1967
Բազմակի գլխավոր անդամներով նախադասությունների կառուցվածքը հին հայերենում
1965 | Article
ԳԱ Տեղեկագիր, 1965, N 6
Ռ. Որբերյանի արձակը
1964 | Article
ԵՊՀ գիտական ժողովածու, 1964
Ակնարկներ աշխարհաբարի պատմության
1963 | Book
Երևան, 1963
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philology,
Professor Artsrun Avagyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-22
(inner line 76-22),
armphilology@ysu.am