Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
«Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից
1979 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167
Опыт описания лексической ареальной изоглоссы, Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка
1979 | Thesis
Москва, 1979 г.
Հնդեվրոպական տարահիմք հոլովման պահպանված հազվագյուտ մի հարացույց հայերենում, Հանրալեզվաբանական, հոգելեզվաբանական և համեմատական լեզվաբանության հետազոտություններ
1979 | Article
Երևան, 1979թ. էջ102-108
Վիպակի ժանրային առանձնահատկությունները
1979 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երեւան 1979, ԳԱԱ հրատ. № 2, էջ 14-23
Փավստոս Բուզանդի «Հայոցպատմության» թեմաները հայ նոր գրականության մեջ
1979 | Book
ԵՊՀ հրատ., 1979, 144 էջ
Երզնկայի բարբառը
1979
Մենագրություն
Երևան, 1979
Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում
1978 | Book
Երևան, 1978
Կենսական նյութը և կատարումը
1978 | Article
«Սովետական գրականություն», 1978. թիվ 3, էջ 97-102
Չարենցի սիրո լիրիկան
1977 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98
Իսահակ Ալավերդյանի նոր գիրքը
1977 | Article
«Գրական Ադրբեջան», թիվ 10
Երևան 1977
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philology,
Professor Artsrun Avagyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-22
(inner line 76-22),
armphilology@ysu.am