Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան․ սերտ բարեկամություն և անդրադարձ բաժանում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 117-127 էջ, Հայաստան
Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 149-161 էջ, Հայաստան
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ, 40-45 էջ, Կանադա
Գրաբարի ուսուցումը աստվածաբանության ֆակուլտետում
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 130-133 էջ, Հայաստան
|
Հրաչիկ Միրզոյան, Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 198-203 էջ, Հայաստան
|
Շարահյուսական նորմ. զուգաձևեր և շեղումներ
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1 (10), 137-148 էջ, Հայաստան
|
Русские заимствования в армянских письменных источниках xvi–xviii вв
2017 | Article
Письменные памятники армянского наследия. 2017, 1, стр. 167-178
|
Կյանքի և մահվան ընկալումները ըստ Սասնա ծռեր էպոսի. Ժառանգականություն. Մեծ Մհեր և Փոքր Մհեր
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 109-115 էջ, Հայաստան
|
Լեհական փոխառությունները միջին հայերենում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2 (36), 55-62 էջ, Հայաստան
|
Մակս. հայոց բանահյուսական մշակույթը
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 1(204), 242-245 էջ, Հայաստան
|