Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Գրաբարի շտեմարան
2017 | Article
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 508 էջ, Հայաստան, Երևան
Հոմանիշների ուսուցումը
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 159-168 էջ, Հայաստան
|
Հնչյունափոխության դասավանդման մի քանի հարցեր
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 169-179 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան
|
Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան
|
Համատեքստ և տեքստ
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1(40), 652-660 էջ, Հայաստան
|
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ 2017, 1-5 էջ, Կանադա
|
Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան
|
Վահան Թեքեյան-Լևոն Զավեն Սյուրմելյան․ սերտ բարեկամություն և անդրադարձ բաժանում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 117-127 էջ, Հայաստան