Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|
Сергей Есенин в мире армянских поэтов (Սերգեյ Եսենինը հայ բանաստեղծների աշխարհում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 31-44
|
Satenik Karapetyan
Արևմտահայ իրականությունը Առանձարի երգիծական նորավեպերում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-16
|
Grigor Shashikyan
Հայեցակետի կենտրոնացման եղանակները Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 17-24
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
7-8-րդ դարերի շարականների լեզվի բառիմաստային և ձևաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 61-70
|
Оценки Валерия Брюсова армянской поэзии век спустя (Հայ պոեզիայի Վալերի Բրյուսովի գնահատականները մեկ դար անց)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 3-17
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Philology,
Professor Artsrun Avagyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-22
(inner line 76-22),
armphilology@ysu.am