Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95
Քերականական համաձայնության մեկնաբանումը գրաբարի դասագրքերում
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 10-14 էջ, Հայաստան
Some features of translation of the epic: english translations of the armenian national epic “David of Sassoun”
2017 | Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ. 2017, № 2 (06 ), стр. 27-36
|
Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 92-98 էջ, Հայաստան
Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան
|
Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» տաղի բառը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2, 80-84 էջ, Հայաստան
|
Մշո և Կարնո բարբառների տիպաբանությունը (Ընդհանրություններ և տարբերություններ)
2017 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2017թ․, XX, 80--88 էջ, Հայաստան
|
Տեղաշարժեր Գեղամավանի խոսվածքում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 35-46 էջ, Հայաստան
|
Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմի հարսանեկան ծիսերգերում
2017 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 2017, N 1, 395-399 էջ, Հայաստան
Եղիշե Չարենց - 120
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 2(205), 12-31 էջ, Հայաստան
|