Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23
|
Ցուցանշանից խորհրդանշանին անցումը լեզվում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 32-39
|
Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51
|
Հարցերով բառերի տեսակներն առանձնացնելու մեթոդը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 52-65
|
Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|
Сергей Есенин в мире армянских поэтов (Սերգեյ Եսենինը հայ բանաստեղծների աշխարհում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 31-44
|
Satenik Karapetyan
Արևմտահայ իրականությունը Առանձարի երգիծական նորավեպերում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-16
|
Grigor Shashikyan
Հայեցակետի կենտրոնացման եղանակները Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 17-24
|