Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Լատիներենի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64--65), 150-156 էջ, Հայաստան
|
Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 148-158 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Նարեկացին Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1 (15), 116-122 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23
|
Ցուցանշանից խորհրդանշանին անցումը լեզվում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 32-39
|
Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51
|
Հարցերով բառերի տեսակներն առանձնացնելու մեթոդը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 52-65
|
Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|