Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Сергей Есенин в мире армянских поэтов (Սերգեյ Եսենինը հայ բանաստեղծների աշխարհում)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 31-44
|
Satenik Karapetyan
Արևմտահայ իրականությունը Առանձարի երգիծական նորավեպերում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-16
|
Grigor Shashikyan
Հայեցակետի կենտրոնացման եղանակները Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 17-24
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
7-8-րդ դարերի շարականների լեզվի բառիմաստային և ձևաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 61-70
|
Ալբերտ Ա. Մակարյան , Աստղիկ Վ. Սողոյան
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Оценки Валерия Брюсова армянской поэзии век спустя (Հայ պոեզիայի Վալերի Բրյուսովի գնահատականները մեկ դար անց)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 3-17
|
Կ. Ի. Աթայան
Բալիստիկ Ճոճանակի հետազոտումը
2016 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․1-2, 21-24 էջ