Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Չթեքվող խոսքի մասերի ըմբռնումը Մ. Ասատրյանի քերականական համակարգում
2016 | Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 35-47 էջ, Հայաստան
|
Խոսքի մասերի փոխանցումը եւ փոխանունությունը Մ. Ասատրյանի քերականական աշխատություններում
2016 | Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2016, 123-131 էջ, Հայաստան
Բառակապակցության ասատրյանական ըմբռնումը
2016 | Article
Պրոֆեսոր մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու: 2016, 142-150 էջ, Հայաստան
Միասնական հայերենի (արևելահայերեն և արևմտահյերեն տարրերի համատեղ գործածությամբ) դրսևորումներ 17-18-րդ դդ. աղբյուրներում
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 53-62 էջ, Հայաստան
|
Критические оценки В. Брюсова армянской поэзии: век спустя
2016 | Article
Брюсовские чтения 2016: 2016, стр. 39-56
|
Հրանտ Մաթևոսյան- Ստեփան Զորյան Երկու պատմվածքի զուգահեռ քննություն
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ 3: 2016, 135-145 էջ, Հայաստան
|
Թուրքի կերպարը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ-3: 2016, 84-122 էջ, Հայաստան
|
Նորաբանությունների բառակապակցական կաղապարները արդի հայերենում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 64-73
|
Վրացական փոխառություններ XVI-XVIII դդ. հայերեն աղբյուրներում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 59-63
|