Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Հոդվածներ
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 256 էջ
Երվանդ Օտյան. արցունքոտ ծիծաղի մեծ վարպետը
2016 | Book
Վան Արյան, 2016թ․, 304 էջ
Տողամիջյան ընթերցումներ
2016 | Book
Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը, Մարդը
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 408 էջ
Արդի հայերենի քերականության հարցեր
2016 | Article
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 128 էջ
Նորակազմությունները Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմում
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016, 2 (32), 123-132 էջ
|
Կ. Ի. Աթայան
Ֆիզիկայի դպրոցական փորձի ներկայացումը ստուգողական և քննական թեստային առաջադրանքներում
2016 | Article
Բնագետ, 2016, 1, 15-22 էջ
Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ
|
Բանավոր խոսքի էթիկական նորմերը
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, , 221-228 էջ
|