Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Artashes L. Sargsyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
YSU. faculty of arm. philology. postgraduate

Academic degree
Doctor of Philology. Associate Professor

Professional experience
From 1998: Assistant, YSU, chair of Armenian Language
From 2006: Associate Professor, YSU, chair of Armenian Language
From 1999: dean’s assistant of faculty of arm. Philology

Academic courses
Modern Armenian language phonetics, lexicology, Morphology andsyntax. Special courses

Scale of professional interests
Phonetics, lexicology, morphology, syntax. history of language, old armenian language, phraseology, stylistics

Languages
Russian, english

Ա. Սարգսյան , Ա. Վ. Գալստյան
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական-21-րդ դ. 10-ական թթ.)
2020 | Article
գիրք Ա, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2020, 264 էջ, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (22), էջ 95-97
Եղանակաժամանակային համաձայնությունը ժամանակակից հայերենի պայմանի պարագա երկրորդականով բարդ ստորադասական նախադասություններում
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 158-166
|
Բարդ նախադասության բաղադրիչների դիմավոր բայերի համաձայնեցումը հայերենում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 62-70
|
Թվային համաձայնությունը հայերենի բարդ նախադասություններում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 149-161 էջ, Հայաստան
Քերականական համաձայնության մեկնաբանումը գրաբարի դասագրքերում
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 10-14 էջ, Հայաստան
Բաղադրյալ ստորոգյալի բաղադրիչների համաձայնությունը ժամանակակից հայերենում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-51
|
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016, 512 էջ
Արդի հայերենի քերականության հարցերի նոր քննություն (գրախոսություն Լ. Թելյանի «Արդի հայերենի քերականության հարցեր» գրքի)
2016 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016, համար 2 (15), 85-87
Բայասեռի ըմբռնման յուրահատկությունը
2016 | Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 2 և 4
Դարձվածային միավորի և առածի հարաբերությունը
2016 | Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2016, հունիս Ա, թիվ 11, 5 և 8
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.)
2016 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 160 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.)
2016 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 184 էջ
Ածականի՝ -գույն մասնիկով կազմվող գերադրականի իմաստային առանձնահատկությունները
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 45-51
|
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2015 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2015, 208 էջ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Մակդիրի ըմբռնման վերաբերյալ
2015 | Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2015, նոյեմբեր Բ, թիվ 22, 7-8
Ժամանակակից հայերենի շարահյուսական կապակցման մի եղանակի մասին
2015 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2015, համար 1-2 (13), 35-44
Քերականական համաձայնության սահմանումը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 45-52
|
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2014 | Book
2-րդ բարեփոխված հրատ., ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2014, 208 էջ
Ա. Սարգսյան , Ս. Համբարձումյան
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2012 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ ՄԿՈՒ համակարգի ուսանողների համար, կրթության ազգային ինստիտուտ, Երևան, 2012, 160 էջ
Գրականությունը և ազգային լեզվամտածողությունը
2012 | Book
Դասախոսություն, ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 48 էջ
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը
2012 | Book
Երկրորդ վերամշակված հրատարակություն,ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2012, 144 էջ
Լևոն Կորյունի Եզեկյան
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 83-84
|
«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 160 էջ
Ռ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն նոր բառարան
2011 | Thesis
Գրախոսություն, «Ազգ», 13 հուլիսի, 2011, 83-84
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 11-րդ դասարանի համար
2010 | Book
ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2010, 208 էջ
Ճարտասանական հարցը և բացականչությունը «Լերան քարոզում» (Մատթեոսի Ավետարանի Ե, Զ, Է գլուխներում)
2010 | Thesis
«Քրիստոնյա Հայաստան», 2010, փետրվար Բ, համար 4, 5-6
Թելադրության նյութերի ժողովածու
2009 | Book
Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 224 էջ
Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10-րդ դասարանի համար
2009 | Book
Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 208 էջ
Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, հումանիտար հոսք
2009 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 100 էջ
Հայոց լեզու. 10-12-րդ դասարաններ, ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր
2009 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Մակմիլան-Արմենիա, Երևան, 2009, 92
Վ. Համբարձումյան. Ակնարկներ հայ բառարանագրության պատմության (17-րդ դ. վերջ – 19-րդ դ.)
2007 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, համար 3, 251-252
Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 316
Հայոց լեզվի և գրականության համառոտ ուղեցույց
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ բարեփոխված հրատ., «Աղբյուր» հրատ., Երևան, 2007, 344
Լ. Կ. Եզեկյան, Հայոց լեզու
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 188-191
|
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 188-189
|
Արևմտահայերենի բառապաշարի նոր ուսումնասիրություն
2005 | Article
Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային առանձնահատկությունները» մենագրության մասին, «Ազգ», 29 նոյեմբերի, 2005, էջ 6
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2005, 123 էջ
Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար
2004 | Book
Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ
Ժամանակակից հայերենի համառոտ ուղեցույց
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 80 էջ
Շարահյուսության նոր ձեռնարկ (գրախոսություն Ա. Պապոյանի և Խ. Բադիկյանի «Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն» ձեռնարկի մասին)
2004 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2004, համար 1-2, 104-106
Երբ բառերը դառնում են կամուրջներ
2001 | Article
Գրախոսություն Ռ. Սաքապետոյանի «Արևմտահայերեն արևելահայերեն ուղղախոսական բացատրական բառարանի» մասին, «Ազգ», 20 հունիսի, 2001, էջ 6
Ճարտասանական հարցը որպես ժխտման արտահայտության միջոց Մատթեոսի Ավետարա-նի Ե, Զ, Է գլուխներում՝ Լերան քարոզում
2001 | Thesis
«Քրիստոնեությունը և գեղարվեստական գրականությունը» ժողովածու, թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ և Ռուս-հայկական համալսարան, 2001, 64-65
Ինչո՞ւ են հոլովվում կապերը
2001 | Thesis
Թեզիսներ Հայաստանում քրիստոնեության՝ որպես պետական կրոնի ընդունման 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, ԵՊՀ հրատ., 2001, 26
Գոյականի առկայացման կարգի սահմանափակումները ժամանակակից հայերենում
2000 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, 2000, համար 1, 76-79
Արարելն է կյանքի խորհուրդը
1999 | Article
Մարտի 8-ին լրացավ Հր. Աճառյանի ծննդյան 123-ամյակը), «Առաքյալ», համար 2 (22), մարտ, 1999, էջ 1,3
Դարձվածային միավորները արևելահայ և արևմտահայ տարբերակներում
1997 | Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, 1997, համար 1, 47-51