Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Gohar M. Nersesyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1973 - 1978: Yerevan State University, Faculty of oriental studies, department of arabian language and literature, department of armenian language and literature, translator

Academic degree
Ph.D. assistant, Gategory number of noun in Old Armenian language

Professional experience
At the chair of Armenian language since 1980

Academic courses
Contemporary Armenian Language, phonetics, semantics, morphology and syntax

Scale of professional interests
Contemporary Armenian Language, morphology and syntax

Languages
Armenian, Russian, French and Arabian with the dictionary

Բացահայտչի աբեղյանական ըմբռնումը
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 140-148 էջ
|
Գոյականական անդամի լրացումների կապակցության եղանակները ժամանակակից հայերենում
2016 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(36), 350-363 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Ժամանակակից հայերենի մասնական անդամներն կապակցությունները
2013 | Book
Դասախոսություն, ԵՊՀ հրատ., 2013, 38 էջ
Համառոտագրությունների և հապավումների ռուս-հայերեն թեմատիկ բառարան
2010 | Book
Երևան, 2010, 257 էջ
Անվանական անդամի` բացառականով արտահայտված լրացումներ
2009 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, N 1-2, Երևան, 2009, 7 էջ
Բառասկիզբը դասական հայերենում
2006 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2006, N 1-2, 6 էջ
Մարմնի զույգ անդամներ արտահայտող բառերը հայերենում
2004 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2004, N 5-6, 4 էջ
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը
2002 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2002, N 2
Հայերենի բայական բաղադրյալ ստորոգյալի արդի ըմբռնումը
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 134-139
|
Երկակի թվի արտահայտությունը հայերենում ըստ Աճառյանի
2001 | Thesis
Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001թ., 1 էջ
Գոյականի թվակարգի ուսումնասիրության պատմությունից
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 190-196
|
Գոյականի հետ այլ խոսքի մասերի համաձայնությունը գրաբարում
1984 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1984, 3-4, 17 էջ
Գրաբարի հոգնակերտ մասնիկները
1984 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1984, N 3
Գրաբարի անեզական և հավաքական գոյականները
1983 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 1983, 1-2, 17 էջ