Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Anahit Z. Adilkhanyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1969-1074 Yerevan State University, Department of Armenian Philology

Degrees
1991 Phd

Work experience
1978 to present Department of Armenian Philology

Courses
Stylistic, Armenian language and the basics of word culture

Scientific Interests
Modern Armenian language, language culture, Rhetoric, Wordart of fiction, terminology

Awards
Award by the YSU rector

Languages
Armenian, Russian, English

«Աչք» հասկացույթի իմաստաբանական դաշտը
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 44-54
|
Հաղորդակցական իրավիճակի բաղադրատարրերը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-82
|
«Դու» / «Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 1 (65), էջ 117-127
|
Պաշտոն ցույց տվող բառերի իմաստաբանական առանձնահատկությունները
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 1 (70), 59-67 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար
2015 | Book
Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ
Տերմինային տեղաշարժերը արդի գրական հայերենում
2015 | Article
Հայագիտական հանդես, 2015, էջ 26-39
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ. Գիրք Բ
2015 | Article
Գովազդի բաժինը, Ե., 2015, 294-299 էջ
Ոճաբանության գործնական աշխատանքի ձեռնարկ
2011 | Book
Երևան, 2011, 145 էջ
Neologistic terms of past 10 years in modern Armenian
2010 | Article
2010
Վերջին տասը տարիների նորաբանություն-տերմինները արդի հայերենում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 63-70
|
Գործնական ճարտասանություն
2007 | Book
Եր., 2007, 114 էջ
Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարեր» վեպի պատկերավորման համակարգը
2005 | Article
Կանթեղ, 2005, թիվ 2, էջ 60-70
Հայկական հեռուստագովազդի լեզուն
2004 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2004, թիվ 1, էջ 145-149
Dictionary of Foreign Loaned Commercial Terms
2003 | Book
Yerevan, 2003
Տնտեսագիտական եզրերի քննության որոշ հարցեր
2003 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 3, էջ 113-120
Առևտրային օտարաբան տերմինների բառարան
2003 | Book
Երևան, 2003, 58 էջ
Ժամ. հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2002 | Book
Երևան 2002, 147 էջ
Նորաբանությունները Շիրազի պոեմներում
2002 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2002, թիվ 2, էջ 121-136
Textbook of Practical Lessons of Modern Armenian Language
2002 | Book
Yerevan, 2002
Խոսքի մասերի աբեղյանական դասակարգումը
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 176-181
|
Խ. Դաշտենցի արձակի լեզուն և ոճը
1995 | Book
Երևան, 1995, 136 էջ
Խոսքի մասերի աբեղյանական ըմբռնումը
1995 | Article
Երևան, 1995, էջ 176-181
Դաշտենցի արձակի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 150-156
|