Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Anahit L. Manukyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
1975 - 1980: Department of Armenian Language and Literature, Philological Faculty of Yerevan State University
1982 - 1985: Post-graduate studies of Language Institute of Academy of Sciences of RA in the field of “Armenian Language”

Scientific degree
Candidate of Philological Sciences
Ph.D. thesis theme - “Language and Style Problems of Contemporary Armenian Prose”, 1991, Yerevan State University

Work experience
1987 - 1991: Chamber of General Linguistics of Yerevan State University
1991: Chamber of Armenian Language of Yerevan State University

Read courses
Undergraduate studies - “Contemporary Armenian Language” (stylistics, bases of standards of speech)

Scope of scientific interests
Contemporary Armenian Language, Standards of Speech, Stylistics

Languages
Armenian, Russian, English

Փոխաբերությունը Մ.Գալշոյանի «Ձորի Միրոն» վիպակում
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016, 4,34, 58-66 էջ
|
Գործառական ոճերի ուսուցումը
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 3-4, 206-210 էջ
|
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական առաջադրանքների ձեռնարկ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանողների համար
2015 | Book
Համահեղինակ, Ե., 2015, 163 էջ
«Դարձվածքները Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում»
2002 | Thesis
Կանթեղ, Երևան, 2002թ., հ.1, էջ 45
«Հնաբանությունները որպես ոճավորման միջոց Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում»
1990 | Article
ԲԵՀ, Երևան, 1990 թ., հ. 2
“Archaisms as stylization mean in S.Khanzadyan’s works”
1990 | Article
Journal “Banber” of YSU, Yerevan city, 1990, v. 2
«Ժողովրդախոսակցական լեզվի տարրերը Ս. Խանզադյանի ստեղծագործություններում»
1989 | Thesis
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 1989 թ., հ. 3, էջ 60
Գեղարվեստական ոճի առանձնահատկությունները և տեղը գործառական ոճերի շարքում
1982 | Article
Լեզվի հարցեր, ՀՀ ԳԱ, 1 Երևան, 1982 թ, հ.1, 8 էջ