Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Anahit L. Yuzbashyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language History
Education (beginning with IHE)
YSU, faculty of Armenian philology (1975 - 1980)
YSU, graduate work (1981 - 1984)

Academic degree
Doctor of Philology

Academic courses
«Old Armenian», «History of Armenian Language»,
«The historical development of inclining and declension of the Armenian language»
«Grammar of Middle Armenian»

Scale of professional interests
Old Armenian, history of the Armenian language

Languages
Armenian, Russian, English

Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Գրաբարի բայական համակարգը ըստ Մ. Աբեղյանի
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 120-126
|
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Պ. Սևակի «Ամանեջ» վեպի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 26-33 էջ, Հայաստան
Մանուկ Աբեղյանը իբրև գրաբարագետ
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 162-171 էջ, Հայաստան
|
Դիմավոր բայի պարզ ժամանակաձևերը Գր. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 2(32), 10-16 էջ, Հայաստան
|
Բայական կարգերը՝ ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, ապրիլ, 26, 2016, 26-34 էջ
|
Գ. Ջահուկյանը բայի քերականական կարգերի ըմբռնման մասին
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 33-41
|
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
«Հայոց լեզվի պատմություն» առարկայի դասավանդումը բուհում
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 83-86 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Article
Դասագիրք, Երևան, 2009
Գրաբարի ստորադասական եղանակի բայաձևերը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2003 | Article
Կանթեղ, 2003, N2
Գրաբարի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերը և նրանց ձևագործառական հետագա զարգացումը
2000 | Book
Դասագիրք, Երևան, 2000
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (XVII-XX դդ.)
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 171-181
|
Հին հայերենի սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի բայաձևերի ձևագործառական փոփոխությունները նոր գրական հայերենում (17 - 20 - րդ դդ.)
1992 | Article
Բանբեր ԵՀ, 1992, N 2
Բայի ժամանակի կարգի ըմբռնումը և բայաձևերի տարբերակումը գրաբարագիտության մեջ
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (58), Երևան 1986թ., էջ 202-209
|
Սահմանական եղանակի ներկա ժամանակը 5-րդ դարի հայ մատենագրության մեջ
1985 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1985, N 2
Բայի ժամանակի կարգի արդի լեզվաբանական ըմբռնումը, Հայոց լեզու և գրականություն
1985 | Article
1985, N 1