Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Anna H. Abajyan

Head of Chair | Chair of Armenian Language History
Education
1987 - 1991 post-graduate student, YSU, Faculty of Armenian Philology
1982 - 1987 YSU, Faculty of Armenian Philology, Armenian language and literature

Academic degree
1992: “Past Indefinite Tense in Armenian Language” Diploma of Candidate of Philological Science, Academic Council of YSU
2006: “Interpretation of the Armenian Language Declension System and its Historical Development in the Armenian Grammatical Studies”, Diploma of Doctor from the Academic Council of the Language Institution named after H.Acharyan

Professional experience
03/1991-present lecturer in the chair of Armenian Language

Academic courses
Morphology of Modern Armenian Language, Declension System of the Armenian Language, Theory of Armenian Language

Scale of professional interests
Modern Armenian Language, History of Armenian Language, Morphology, Lexicology

Languages
Armenian, Russian, English, Persian

Professional membership
Member of Professional Council of Philological Faculty, YSU

Դարձվածքների և դարձվածային արտահայտությունների ոճական արժեքը Գ. Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 54-60
|
Դարձվածային միավորները դավանաբանական թղթերում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 51-61
|
Ա. Աբաջյան , Ա. Յուզբաշյան
Դարձվածային միավորների գործածությունը Թադևոս Առաքյալի «Վկայաբանություն» և «Գյուտ նշխարաց» երկերում
2020 | Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (2), էջ 49-57
Դարձվածային միավորները «Վկայաբանութիւն Թադէոսի առաքելոյն, քարոզչութեանն եւ գալստեան ի Հայս եւ կատարմանն, որ ի Քրիստոս, գիւտ նշխարաց Թադէոսի առաքելոյն» աշխատութիւններում
2020 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, հ. 1, 2020
«Մի քանի դիտարկումներ հոլովական համակարգի տերմինների մասին»
2020 | Article
Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, 2020, էջ 8-18
“Idioms in “The Life of Mashtots” by Koryun
2020 | Article
Բանբեր հայագիտության, 2020 N 1 (22), էջ 193-207
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2019 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 22-30
|
Դարձվածքները «Վկայաբանութիւն սրբոյն Շուշանկանն» երկում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 183-193
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Աբեղյանական գործող ուղղագրության անհիմն քննադատությունները
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 7-18
Աբաջյան Աննա , Հարությունյան Քնար
Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմութիւն» երկի դարձվածքները (կառուցվածքային քննություն)
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 19-29
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Մի քանի դիտարկումներ արևելահայերենի որոշիչ հոդի մասին
2017 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 5-14
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Մանուկ Աբեղյանի կյանքն ու գիտական գործունեությունը
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 5-15 էջ
Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան , Լ. Թելյան , Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան , Վ. Ավագյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 236 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
About Semantic Change of Words
2010 | Article
Yerevan, Kantegh, N 4, 2010, p. 9
Causes of the Semantic Change
2010 | Article
Yerevan, YSU, Krtutyuny Arcakhum, 2010, N 3, p. 8
“Old Armenian Cases according to the perception of the Latin school Grammarians”
2005 | Article
Yerevan, 2005, N 1, p. 12
Հին հայերենի հոլովները Ար. Ղարիբյանի ըմբռնմամբ
2005 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2005թ., N 2
Some Questions Concerning the Perception of Modern Armenian Declension System
2005 | Article
Kantegh, N 3, 2005, p. 11
“The Historical Comparative Research Work of the Armenian Cases in G. Ghapancyan’s Works”
2005 | Article
Kantegh, 2005, N 2
Գրաբարի հոլովական համակարգը ըստ Հր. Աճառյանի
2005 | Article
Նոր դար, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովների պատմահամեմատական քննությունը Գր. Ղափանցյանի աշխատություններում
2005 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 1
Աշխարհաբարի հոլովական համակարգը և նրա ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
2005 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 2
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2005, N 115
Հայերենի հոլովական համակարգը ըստ Մխիթար Սեբաստացու
2005 | Article
Էջմիածին, 2005թ., Ա
Գրաբարի հոլովները լատինաբան հայ քերականների ըմբռնմամբ
2005 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, 2005, N 1
Հայերենի հոլովներին վերաբերող բանավեճի պատմությունից
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 77-84
|
“Armenian Declension System by Mkhitar Sebastaci”
2005 | Article
Ejmiatsin, 2005, part A
“Old Armenian Declension System by H.Acharyan”
2005 | Article
Nor Dar, N 2, 2005
“The Ashkhabar’s Declension System and its Comprehension in Armenian Grammar”
2005 | Article
Kantegh, N 2, 2005
“Old Armenian Cases due to A.Gharibyan”
2005 | Article
Lraber Hasarakakan Gitutyunneri, 2005, N 2
Արդի հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնման մի քանի հարցեր
2005 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2005, N 3
From the History of the Debates concerning to the Cases of the Armenian Language
2005 | Article
Banber Yerevani Hamalsarani, 2005, N 115, p. 8
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչիսկոս Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 153-161
|
Գրաբարի հոլովները Ֆրանչեսկո Ռիվոլայի և Կղեմես Գալանոսի ըմբռնմամբ
2004 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2004, N 114
“Old Armenian Cases due to Franchiskos Rivola and Kghemes Galanos”
2004 | Article
Banber Yerevani Hamalsarani, N 114, 2004
“Old Armenian Cases according to the perception of the Greek school Grammarians”
2004 | Article
Hayagitutyun ev Zugadrakan Lezvabanutyun, 2004, part D
Գրաբարի հոլովները հունաբան դպրոցի քերականների ըմբռնմամբ
2004 | Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան, 2004, Դ պրակ
“The Peculiarities of the Study of the Persian Verbals”
2003 | Article
FLSP (foreign language for special purposes), YSU, 2003, N 3
Պարսկերենի դերբայների ուսուցման առանձնահատկությունները
2003 | Article
FLSP (օտար լեզուն հատուկ նպ. համար)
ԵՊՀ հրատ., 2003, N3
“Inhomogeneous Attributes in Bakunts’ Stories”
2002 | Article
Kantegh, N 3, 2002
Հայերենը և պարսկերենը որպես հնդեվրոպական լեզուներ
2002 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2002թ., N2
Անհամասեռ որոշիչները Բակունցի պատմվածքներում
2002 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2002, N3
“Armenian and Persian as an Indo-European Languages ”
2002 | Article
Kantegh, 2002, N 2
Անցյալ կատարյալի ծագման հարցը
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 162-167
|
The Past Indefinite Tense in Grabar
0000 | Article
Lectures, YSU, p. 26