Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Armenuhi A. Ashikyan

Associate Professor | Chair of Pedagogy
Education (beginning with IHE)
1983 - 1988: Yerevan State Pedagogical University, Faculty of School Thechers, Department of Defectology (teacher- defectologist)
2000: She graduated from the Armenian community for the cretion of an active school training dasntatse

Professional experience
1999 - 2004: Post - graduate student of the chair of Pedagogics Yerevan State University.
1994 – 2002: Yerevan University of Ecology and Law lecturer of the Armenian Language
1988 - 1994: Senior teacher : Kindergarden #27 of “Garun” Textile Factory
2000 - 2010: senior laboratory assistant of the chair of
pedagogics: Yerevan State University
2010 up to now: Lecturer at the Department of Pedagogy, Yerevan State University

Academic courses
Theory and History of pedagogy, Family education issues
Contemporary Issues of Pedagogy, Ethnical Pedagogy
Pedagogy month -1, Childhood social protection system management
Elementary, middle, high school management, Human Resource Management

Scale of professional interests
Social pedagogy, Family Pedagogy, Ethnical Pedagogy

Languages
Armenian, Russian, French

Professional membership
Member of “Education development” NGO

(+374 10) 57-59-42

Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Article
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Ընտանիքը երեխայի անձի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-մշակութային միջավայր
2016 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 1, 347-350 էջ
|
Նորովի մոտեցում ընթացիկ գնահատման հարցին՝որպես որակի ապահովման գործոն
2015 | Article
«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 7-11
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքային շեղումերի նախապայման
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2015, էջ 20 -24
Հայաստանում թրաֆիքինգի հիմնախնդիրը անչափահասների շրջանում
2015 | Article
«Մանկավարժության արդի հիմնախնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Եր. 2015, էջ 21-27
Ընտանեկան դաստիարակության սխալները որպես երեխայի վարքագծային շեղումերի նախապայման
2014 | Thesis
Թեզիսներ «Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր, Եր. 2014, էջ 23-24
Проблема трафикинга у несовершеннолетних в Армении
2014 | Thesis
Труды международной научной конференции, 24-29 марта, 2014, том 2, ст. 69
Ինտերակտիվ մեթոդների կիրառումը բարձրագույն դպրոցի մանկավարժության դասընթացում
2013 | Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2013, Էջ 123-128
Ներառական ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթության ոլորտում
2012 | Article
«Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածու թիվ 2, /5/, 2012, Էջ 114-119
Արժեհամակարգի վերարժեքավորման և նորսերնդի դաստիարակության հարաբերակցությունը տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2011 | Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2011, Էջ 48-52
Դիստանցիոն կրթությունը Հայաստանում (սոցիոլոգիական հարցումներ սահմանափակ կարողություններով երեխաների և ավագ դպրոցականների շրջանում)
2010 | Article
«Մանկավարժական միտք», N3-4, 2010, էջ 149-154