Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ashot P. Hayrapetyan

Associate Professor | Chair of General Linguistics
Education
1980-present: YSU Romance and Germanic Philological Faculty (English Language)

Academic degree
PhD. “Conversions of Suffixational Adjectives in Modern Armenian”, 1988

Professional experience
1988-present: YSU

Lectures delivered
General Linguistics, Introduction to Linguistics, Latin

Scale of professional interests
Lexicography, English, Modern Eastern Armenian, Problems of Lexicology

Languages
Armenian, Russian, English, Latin

Լատիներենի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64--65), 150-156 էջ, Հայաստան
|
Աշոտ Հայրապետյան , Մկրտչյան Նելլի
Լատիներենի ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 362 էջ
|
Բառակերտությունը որպես լեզվի ստեղծագործական հատկանիշի իրացման միջոց
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 23-30
|
Ա. Պ. Հայրապետյան , Ն. Համբարձումյան, Ա. Լազարյան
Անգլերեն-հայերեն թեմատիկ բառարան
2012 | Book
Մանմարհրատ., Երևան,2012,299 էջ
Ռուբեն Ղազարյան (1940-2011 թթ.)
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 76-79
|
Օտար բառերի բառարան
2011 | Book
հեղինակային հրատ. Երևան, 2011, 642 էջ
Օտար բառերի առձեռն բառարան
2011 | Book
հեղինակային հրատ. Երևան, 2011, 707 էջ
Ա. Պ. Հայրապետյան , Ն .Համբարձումյան, Ա. Լազարյան
Անգլերեն-հայերեն բառարան
2011 | Book
Մակմիլան հրատ., 2011,721 էջ
Ոչ գծային բառաստեղծումը հայերենում
2011 | Book
ԵՊՀ հրատ. 2011, 271 էջ
Ա. Պ. Հայրապետյան , Ն.Համբարձումյան, Ա. Լազարյան
Անգլերեն-հայերեն բառարան
2008 | Book
Մակմիլան հրատ., 2008,722 էջ
Ա. Պ. Հայրապետյան , Ն. Համբարձումյան, Ա. Լազարյան
Անգլերեն-հայերեն բառարան
2007 | Book
Մակմիլան հրատ., 2007,721 էջ
Լատիներեն-հայերեն բացատրական բառարան
2005 | Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան,2005,376 էջ
Լատիներեն ձեռնարկ, ձևաբանություն
2004 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2004
Ա. Հայրապետյան , Ա. Մարգարյան
Օտար բառերի բացատրական բառարան
2004 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2004
Լատիներենի ձեռնարկ /Ձևաբանություն/
2004 | Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2004, 365 էջ
Գոյականի և ածականի հոլովումը լատիներենում
2002 | Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2002,186 էջ
"Լատիներենի ձեռնարկ" ձևաբանություն
2002 | Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2002,102 էջ
Ածանցավոր ածականների խոսքիմասային փոխանցման հիմունքները, ուղղությունները, տեսակները և հիմքերը
1998 | Article
«ԲանբերԵրևանիհամալսարանի»,N3, Երևան, 1988, էջ 199 – 204
Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեք բառերը հայերենում
1997 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների»,N1,Երևան,1997, էջ 117-129
Միջին հայերենի տարաժամանակյա տարարժեք բառերը
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 177-181
|
Խոսքիմասային տարաժամանակյա տարարժեքությունը որպես ոչ գծային բառաստեղծման արդյունք
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (88), Երևան 1996թ., էջ 140-150
|
Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 161-164
|
Արդի հայերենի խոսքիմասային տարարժեք բառերի բառարան
1994 | Book
ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 1994, 502 էջ
Կրոնական իմաստով տարարժեք բառերը հայերենի բառապաշարում
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 22-28
|
Ածանցավոր ածականների խոսքիմասային փոխանցումները ժամանակակից հայերենում
1991 | Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1991, 115 էջ
Բառերի խոսքիմասային փոխանցումներին վերաբերող մի քանի հարցեր
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 196-202
|
Ածանցավոր ածականների խոսքիմասային փոխանցման հիմունքները, ուղղությունները, տեսակները և հիմքերը
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 199-204
|