Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Igor K. Karapetyan

Professor | Chair of Pedagogy
Education
1983 - 1988: State Pedagogical University after Lebedjev Poliansky, c.Vladimir, RF, Faculty of Foreign Languages

Work Experience
1988 - 2000: lecturer of Leninakan Polytechnic University
2000 - 2003: professor of “Interlingua” University
2003 - up to now: Professor of ASPU, YSU after Kh. Abovyan

Activity
Member of 020, 065 “Pedagogy” Defense Attestation Boards

Main Research Interests
Pedagogy, Comparative Pedagogy, Educational Management, Linguodidactics, Constructive-communicative Pedagogy, Theory and History of

Subsidiary Research Interests
Linguistics, Cognitive Linguistics, Cognitive Psychology, Psycholinguistics, Theory of Literature

Languages
Armenian, Russian, English and German

Ի. Կարապետյան , Ս. Այվազյան
Օտարալեզու բառապաշարի ընտրության մոտեցումները դասագրքաստեղծման գործընթացում
2016 | Book
Մխիթար Գոշ, 2012, թիվ 10-12, էջ 56-61
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Ուսուցիչների թեստաբանական կոմպետենցիայի ձևավորման նախադրրյալները
2015 | Article
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015. – էջ 94-98
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2015 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութեերի ժողովածու. – Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2015. – 256 էջ: - Էջ 93-97
Հիսուս Քրիստոսը որպես առաջին մանկավարժ ֆասիլիտատոր
2015 | Article
Մանկավարժության արդի խնդիրները. Մարտահրավեերներ և լուծումներ: Հարնապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. – Եր.: Մանկավարժ, 2015, 336էջ:- էջ 134-139
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Հ. Ա. Սերոբյան
Կամային որակների թույլ զարգացում ունեցող դեռահասների ֆիզիկական դաստիարակության հիմնախնդիրը
2014 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտական հոդվածներ, 2014, 2(41), էջ 36-38
Ի. Կ. Կարապետյան , Ն. Ս. Հայրապետյան
Հաղորդակցական-իրադրային քերականության ուսուցման ճանաչողական-կառուցողական հիմքերը
2014 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2(11), էջ 114-126
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ս. Այվազյան
Անգլերեն հոգեբանական ենթալեզվի ուսուցման կաղապարը
2014 | Article
Ժողովածու: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 90 ամյակին նվիրված նյութերի, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար: Մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. Տեսություն և պրակտիկա: Գիտաժողով (2012թ. Դեկտեմբերի 14), 2-րդ պրակ: Եր: Մանկվարրժ, 2014. – 454էջ, էջ 203-208
Ի. Կ. Կարապետյան , Գ. Լ. Դանիելյան
Բանավոր թարգմանության ուսուցման ռազմավարությունները: Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու: Կազմող՝ Կ. Կարապետյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ, 2014, 316 էջ. – էջ 9-17
Մանկավարժական խոսույթների փոխներթափանցման հիմնախնդիրը արդի փուլում
2014 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, 17-18 հոկտեմբեր, 2014 Ծաղկաձոր, Հայաստան, Էջ 118-121
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Ի. Կ. Կարապետյան , Ռ. Է. Գևորգյան
Տեքստի բանասիրական վերլուծության առանձնահատկությունները հումանիտար կողմնորոշման անգլերենի բուհական դասընթացում
2013 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, Գիտամեթոդական հանդես, 2013, թիվ է, էջ 39-48
Оптимальная модель тестового контроля сформированности коммуникативной компетенции
2013 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար. #1(10), ԵՊՀ-ի հրատ., Եր.,2013, 232 էջ. - С. 142-152
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Ի. Կարապետյան , Լ. Թորոսյան
Բանավոր խոսքի ուսուցման հարալեզվական միջոցներն անգլերենի մասնագիտական դասընթացում
2012 | Article
Մանկավարժական միտք. - 2012, N – 1-2, էջ 158-164
Ի. Կ. Կարապետյան , Ա. Ֆ. Աբրահամյան
Անգլերենի հոգեբանական բառապաշարի ընտրության սկզբունքները
2011 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, 2011, # 5, էջ 43-51
Ի. Կ. Կարապետյան , Ս. Ա. Գաբոյան
Մանկավարժական արժեբանության ուսումնասիրման մեթոդաբանական մոտեցումները
2010 | Article
Մանկավարժություն, 2010, թիվ 6, էջ 5-10
Ի. Կ. Կարապետյան , Ք. Ա. Ռշտունի
Դարձվածքային կապակցությունների ուսուցման առանձնահատկությունները լեզվական բուհում
2010 | Article
Մխիթար Գոշ, գիտ. հանդես, հաս.- գիտ, 3/ 27, 2010թ. , էջ 106-109
Ի. Կ. Կարապետյան , Թ. Պ. Մաթևոսյան
Գեղարվեստական ֆիլմերի միջոցով անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրը լեզվական բուհում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, N1, էջ 4-10
Խոսույթի առանձնահատկությունները օտար լեզուների փոխներգործուն ուսուցման գործընթացում
2010 | Article
Մանկավարժություն 2010, թիվ 1, էջ 4-10
Գովազդների և հակագովազդների ընտրության և կիրառման առանձնահատկությունները գործարարական անգլերենի դասընթացում
2009 | Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբերի 19- 21, 2009 թ.): - Եր.: Մանկավարժ, 2010. – թրւ էջ: - 185-187 էջ