Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Liana S. Sargsyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
2013: Ph.D., Diploma of Candidate of Philology from ”Linguo-stylistic Devices of Satire in Yervand Otyan's Prose"
Specialization 10.02.01 – The Armenian Language
2007 - 2011: Researcher of chair of Armenian language
2005 - 2007: YSU Faculty of Philology, Department of Armenian language and literature (Master’s degree)
2001 - 2005: YSU Faculty of Philology, Department of Armenian language and literature

Professional experience
2009 - 2013: The Chair of Diaspora Studies
2013: Assist. Prof. of chair of Armenian language

Academic Courses
Modern Armenian Language, Western Armenian, Stylistics, Bases (Bachelor‘s undergraduate studies)

Scale of Professional Interests
Modern Armenian Language, Western Armenian, Stylistics, Speech art of art work, Speech Culture

Participation in grant projects
2015 - 2017: Contemporary Armenian: issues of development and standardization

Languages
Armenian, Russian, France

Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Երիտասարդների արժեքային կողմնորոշիչների և տնտեսական ինքնության փոխկապվածության առանձնահատկությունները
2016 | Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016թ․, 113-127 էջ, Հայաստան
Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը և օտար բառերի գործածության խնդիրը
2016 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016թ․, 1(36), 402-413 էջ, Հայաստան
|
Խոսքային էթիկետ
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2 (54), 9-26 էջ, Հայաստան
|
Արդի հայերենի քերականության նոր քննություն
2016 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 85-87 էջ
Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում
2016 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2/15/, 40-53 էջ, Հայաստան
Գովազդային խոսույթի հնչյունական և գրության յուրահատկությունները արդի հայերենում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-57
|
Բայերի սեռային անցումներ արդի արևելահայերենում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 144.1, Երևան 2014թ. (№ 3), էջ 45-54
|
Խոսուն անունները Ե. Օտյանի երկերում
2013 | Article
«Էջմիածին» հանդես, համար Գ, Էջմիածին, 2013, էջ 127-133
Համագործածական բառերի երգիծական կիրառությունները Երվանդ Օտյանի արձակում
2013 | Article
«Սփյուռքագիտություն» տարեգիրք 2, Երևան, 2013, էջ 160-175
Օտարաբանությունների ոճական-երգիծական գործածության առանձնահատկությունները Ե. Օտյանի գեղարվեստական արձակում
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3-4, Երևան, 2012, էջ 150-157
Համեմատությունները Գ. Նարեկացու, Մ. Մեծարենցի և Սիամանթոյի ստեղծագործություններում
2007 | Article
«Կանթեղ», համար 3/32/, Երևան, 2007, էջ 140-149