Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Naira V. Paronyan

Assistant | Chair of Armenian Language History

Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում
2016 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան
Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան
|
Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան
|
Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49
|
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը
2015 | Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ
|
Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում
2014 | Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181
Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը
2014 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538
Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը
2013 | Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186
Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում
2013 | Article
Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69
Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում
2007 | Article
Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007
Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին
2001 | Article
Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001
Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը
2001 | Article
Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001
Թումանյանը բառագետ
1990 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990