Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Narine V. Markosyan

Lecturer | Chair of Armenian Language History
Education
1995 - 1999: YSU Armenian Philological Faculty, bachelor
1999 - 2001: YSU Armenian Philological Faculty, MSc
2002 - 2007: applicant of YSU

Work Experience
2005 - 2006: lecturer of the Armenian-Russian International University of "Mkhitar Gosh"
2009 - 2010: lecturer of YSPU
From 2011 till now: lecturer of the chair of the History of the Armenian language

Readable courses
“Grabar”, “History of the Armenian Language”

Scope of Scientific Interests
Grabar, History of the Armenian Language

Languages
Armenian, Russian, German, Georgian

Գրաբարի անցյալ դերբայի՝ բայական իմաստով անկախ գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2020 | Article
Հայագիտական հանդես, 2020, 3(48), էջ 3-12
Գրաբարի անցյալ դերբայի անվանական գործառույթները V դարի մատենագրության մեջ
2019 | Article
Հայագիտական հանդես, 2019, 1(43), էջ 3-11
Գրաբարի ապառնի դերբայը միջին հայերենում
2018 | Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 21-28
|
Անցյալ դերբայի կերպասեռային դրսևորումներ V դարի մատենագրության մեջ
2018 | Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 1 (44), էջ 444-452
|
Անցյալ դերբայի կերպասեռային դրսևորումները V դարի մատենագրության մեջ
2018 | Article
ԲՊԼՀ-ի «Բանասիրություն» 2018, 1(44), էջ 444-452
Գրաբարի ապառնի դերբայը
2014 | Article
Բանբեր ԵՊԼՀ-ի, «Բանասիրություն», 2014, 1(30), էջ152-171
Անցյալ դերբայի կիրառությունները միջին հայերենում
2013 | Article
ԵՊՄՀ, Հայագիտական հանդես, 2013, N 3-4(23-24), էջ 28-40
Անցյալ դերբայի ոճական-շարահյուսական առանձնահատկությունները Փավստոս Բուզանդի «Պատմութիւն հայոց» երկում
2013 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2013, 4 (57), 105-115
Գեղարվեստական պատկերի յուրահատկությունը Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում
2010 | Article
ԵՊՄՀ, Նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին, Երևան, 2010, էջ 245-248