Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Narine V. Nersisyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1993 - 1996: Yerevan State University, PhD Course (in the field of Modern Armenian)
1988 - 1993: Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of the Armenian Language and Literature

Academic Degrees and Titles
PhD, Associate Professor
1997: Candidate's thesis entitled "Syntactic structures and their stylistics significance (value) in Aksel Bakunts' short stories"

Academic courses
Modern Armenian, Speech Culture, Rhetoric, Mass Media Language and Style

Languages
Armenian, Russian, German

Աստվածաշնչի «Երգ երգոց»-ի և Պ. Սևակի «Երգ երգոց»-ի պատկերավորման համակարգերի զուգադրական քննություն
2019 | Article
Էջմիածին, 2019,Ը, 110-128էջ, Հայաստան, Էջմիածին
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Գեղարվեստական պատկերի կառուցման լեզվաոճական միջոցների մեկնաբանությունը Ավ. Իսահակյանի պոեմի դասավանդման գործընթացում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 193-205 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ
2015 | Article
ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015, 24 էջ
Հակադրությունը Պ. Սևակի «Նույն ճամփով», «Նույն հասցեով», «Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին» շարքերում
2014 | Article
Հայագիտական հանդես, Եր., 2014, հ. 1(25), 10 էջ
Համագործածական բառերի ոճական կիրառությունները Պ. Սևակի «Դիմակներ» շարքում
2010 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, հ. 1-2, Երևան, 2010, 7 էջ
Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
2008 | Article
Երևան-2008 (մենագրություն), 122 էջ
Այլաբերությունը Պ. Սևակի «Եղիցի լույս» շարքում
2007 | Article
Հայագիտական հանդես, 1/5/, Երևան, 2007, 9 էջ
Պատկերավորության միջոցների ուսուցումը
2007 | Article
Մանկավարժական միտք, Եր., 2007,1-2, 9 էջ
Դիմանկարի և բնանկարի լեզվաոճական միջոցները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
2003 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր. 2003, 5/6, 6 էջ
Շարահյուսական դարձույթների ոճական արժեքը Ա. Բակունցի պատմվածքներում
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 194-202
|
Երկկազմ նախադասությունների կառուցվածքային և ոճական առանձնահատկությունները Ակ. Բակունցի պատմվածքներում
1997 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 3, Երևան, 1997