Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Nelly H. Tirabyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1965 - 1970: Yerevan State University, Philological Department, Armenian language and literature

Academic degree
“Stepan Zoryan’s literary views”, 1990, The Yerevan State University scientific council, candidate of philological sciences, associate professor

Professional experience
1971: Philological Department, Armenian literature chair
1991: Armenian language chair

Academic courses
“Modern Armenian Language” (Speech Culture Bases) bachelor’s undergraduate studies

Scale of professional interests
Modern Armenian language, speech art of art work, speech culture

Languages
Armenian, Russian

Էպոսի «Սասունցի Դավիթ» ճյուղի երկու գրական մշակում. Թումանյան, Չարենց
2021 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 3 (14), էջ 53-65
Նորակազմությունները Հովհ. Շիրազի «Թոնդրակեցիները» պոեմում
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016, 2 (32), 123-132 էջ
|
Էպոսի «Սասունցի Դաւիթ» ճիւղի երկու գրական մշակումներու բառապաշարի իւրայատկութիւնները
2016 | Article
Կամար, Պէյրութ, 2016թ․, թիվ 25, 77-84 էջ, Լիբանան
|
Փոխառությունները և օտարաբանությունները արդի մամուլում
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 63-74 էջ, Հայաստան
|
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 172-177
|
Հովհաննես Շիրազի «Աստծո գլուխգործոցը» պոեմի պատկերային համակարգը
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2009, թիվ 2, Էջ 172-177
Բառապաշարի մի քանի հարցերի ուսուցումն ըստ Հովհ. Շիրազի «Աստծու գլուխգործոցը» պոեմի
2007 | Article
Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում՚, 2007, թիվ 3-4, էջ 70-77
Չարենցի «Մահվան տեսիլների» խոսքարվեստը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2003, թիվ 2, էջ 156-161
Եղիշե Չարենցի «Մահվան տեսիլ»-ների խոսքարվեստը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 156-160
|
Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները
2001 | Book
Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 162 էջ
Ստեփան Զորյանը խորհրդահայ գրականության հարցերի մասին
1987 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն»(Գիտ աշխ. միջբուհական ժող.) 1987, թիվ 7-8,էջ 320-330
Ստեփան Զորյանի նամակները Միսաք Էփրիկյանին
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (57), Երևան 1985թ., էջ 116-133
|
Ստեփան Զորյանը և ռուսական ռեալիզմը
1985 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն»(Գիտ. աշխ. միջբուհ. ժող.) 1985, թիվ 5-6, էջ 149-159
Թումանյանը Զորյանի գնահատությամբ
1982 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (47), Երևան 1982թ., էջ 173-178
|
Կազմել է «Չարենցյան ընթերցումներ» ժողովածուի 4-րդ հատորը
1979 | Article
Երևանի համալսարանի հրատ., 1979 360 էջ