Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Norayr B. Poghosyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language History
Education
Faculty of Armenian Philology, YSU, 1987-93. Graduate- studentship of the YSU Faculty of Armenian Philology, 1993-96

Academic degree
PHD- «World construction of Armenian place-names», 1999, «The Armenian Language» Speciality

Professional experience
Associate Professor, department of Armenian History, YSU (until now). Lecturer of Armanian religious seminary in Jerusalem, 2000-2002

Academic courses
Old Armenian language, Armanian dialects, Toponymy

Scale of professional interests
History of Armenian language, Old Armenian language, Toponyms

Languages
Armenian, Russian, English

Գրիգոր Շղթայակիր Պատրիարք
2017 | Book
Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց: 2017թ․, 344 էջ, Իսրայել
Գրաբարի շտեմարան
2017 | Article
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան
Հրաչիկ Միրզոյան, Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 198-203 էջ, Հայաստան
|
Русские заимствования в армянских письменных источниках xvi–xviii вв
2017 | Article
Письменные памятники армянского наследия. 2017, 1, стр. 167-178
|
Միասնական հայերենի (արևելահայերեն և արևմտահյերեն տարրերի համատեղ գործածությամբ) դրսևորումներ 17-18-րդ դդ. աղբյուրներում
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 53-62 էջ, Հայաստան
|
Վրացական փոխառություններ XVI-XVIII դդ. հայերեն աղբյուրներում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 59-63
|
Հայ բառարանագրության պատմության դրվագներ. պրակ Ա (ԺԷ-ԺԹ դարեր)
2016 | Book
Մենագրություն: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 112 էջ, Հայաստան, Երևան
Կ. Պոլսի հայերի 1728 թ. նամակը Շղթայակիր Պատրիարքին
2016 | Article
Սիոն, 2016թ․, 83, 21-27 էջ, Իսրայել
|
Գրիգոր Շղթայակրի ինքնագիր կենսագրությունը
2016 | Article
Էջմիածին, 2016թ․, Հուլիս, 97-114 էջ, Հայաստան
|
Հայկաբանութեան դրսեւորումները հայ գիտական եւ կրթական ոլորտներում (ԺԷ.-ԺԹ. դդ.)
2016 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, Հատոր ԼԶ., 95-110 էջ, Լիբանան
|
Աշխարհաբարի ձևավորման հարցում հայկական գաղթավայրերի ունեցած դերը
2015 | Book
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 279-289 էջ
|
«Բառգիրք հայոց»-ի որոշ ճշգրտումներ ձեռագիր բառարանների տվյալների հիման վրա
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 99-105 էջ
|
Հովհաննես Հաննա Երուսաղեմացի մատենագրի կյանքը և «Գիրք պատմութեան Երուսաղէմի» երկը
2015 | Article
Էջմիածին, 2015թ․, Թ, 64-82 էջ
|
Դարձվածային նոր միավորներ XVI–XVIII դարերի հայերեն աղբյուրներում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 107-122
|
Ոսկան Երևանցու քերականական ժառանգությունը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 54-67
|
Անդրադարձ Անիի վիմագիր լեզվին
2013 | Thesis
«Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն», Միջազգային գիտաժողով, Գյումրի, 2013, էջ 43-44
|
Ոսկան Երևանցու ձեռագիր և տպագիր թարգմանական երկերի համեմատական վերլուծության փորձ
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 46-58
|
Հայ հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակագրություններ (1512-1572)
2012 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 88 էջ
|
Կ.Պոլսի հայերի նամակը Երուսաղեմի Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 63-72
|
XVI-XVII դարերի հայ հնատիպ գրքի հիշատակարանների լեզուն
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 22-31
|
Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 74-77
|
Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (ծննդյան 90-ամյակի առթիվ)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 78-81
|
Նորահայտ բառեր Եվտիքոսի «Յաղագս զանազանութեան» երկի բնագրում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 84-89
|
Բառգիրք հայերենի ավանդական ուղղագրության
2009 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2009 թ.
Տեղանվանագիտության համառոտ դասընթաց
2008 | Article
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008 թ., 64 էջ
Բառակրկնությունների ոճական հնարանքը գրաբարում
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 108-117
|
Բառակրկնությունների ոճական հնարանքը գրաբարում
2007 | Article
ԲԵՀ, 2007, թիվ 3
Հայերենի տեղանունների բառակազմությունը և հարակից հարցեր
2005 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2005
Հարություն արք. Եդեսացու «Տաղաչափեալ Նարեկը»
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 115-118
|
Ուշ գրաբարի ուղղագրական-բառակազմական մի առանձնահատկություն
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 56-61
|
Ուշ գրաբարի ուղղագրական բառակազմական մի օրինաչափություն
2002 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, թիվ 3
Պատմական Հայասատանի տեղանունների թուրքացումները
2001 | Article
Սիոն, 2001, թիվ 4-6
Հայերենի հոգնակիակազմ տեղանունները
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 105-113
|
Հայ տեղանվանագիտության որոշ հիմնախնդիրներ
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 191-194
|