Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Rebecca H. Margaryan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1981 - 86 Philological faculty of YSU, department of Armenian Language and Literature
1986 - 89 Post-graduate department of YSU in the field of Modern Armenian Language

Scientific Degree
candidate - “ Explanatory Dictionaries of Armenian Language in the Soviet period”, 1990, scientific board of YSU, assistant of the Candidate of Philological Sciences

Work Experience
From September of 1989 chair of Armenian Language of YSU

Scope of Scientific Researches
Modern Armenian Language, Culture of Speech, Eastern Armenian Language

Languages
Armenian, Russian, English

Ժամանակակից հայերենի հագուստ անվանող բառերի ծագումնաբանական և պատմական շերտերը
2019 | Article
«Բանբեր» Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, Լինգվա, 2019, թիվ 1, 84-96, 13 էջ
Ժամանակակից հայերենի ժամանականիշ բառերի ծագումնաբանությունը
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 92-98 էջ, Հայաստան
Դարձվածքների ուսուցումը
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2, 120-125 էջ
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Դարձվածքային նորաբանությունները արդի մամուլում
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015թ․, 182-189 էջ
|
Նշումների համակարգը արդի հայերենի բացատրական բառարաններում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 85-89 էջ
|
Textbook of practical trainings of Modern Armenian Language
2008 | Book
Yerevan 2008
Հայոց լեզու և հայ գրականություն, նոր հարցաթերթիկներ, նոր մոտեցումներ
2008 | Book
Երևան 2008թ.
Armenian Language and Armenian Literature, new questionnaires, new approaches
2008 | Book
Yerevan 2008
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ձեռնարկ
2008 | Book
Երևան 2008 թ.
Turns and their stylistic values in the historical novels of S. Khanzadyan
2006 | Article
Yerevan 2006, Kantegh
Դարձվածները և նրանց ոճական արժեքը Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում
2005 | Article
Կանթեղ,Երևան, 2006, թիվ 2:
Լեզվի պատկերավորման միջոցները Ս. Խանզադյանի պատմավեպերում
2003 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2003, թիվ 1
Լanguage image means in the historical novels of S. Khanzadyan
2003 | Article
Yerevan 2003, Kantegh
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1995 | Article
Փոխանունություն և խոսքիմասային փոխանցում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 165-172
|
Specifications of lexicon in the historical novels of S. Khanzadyan
1995 | Article
Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1995, No 2
Սերո Խանզադյանի պատմավեպերի բառապաշարի առանձնահատկությունները
1995 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1995, №2
Բառերի իմաստների դասակարգումը և բացատրական եղանակները արդի հայերենի բացատրական բառարաններում
1990 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 1990, №1
The problem of choosing the lexicon in the explanatory dictionaries of Armenian Language
1990 | Article
Historical- philological journal, Yerevan, 1990, No 2
Հայոց լեզվի բացատրական բառարաններում բառապաշարի ընտրության հարցը
1990 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 1990, №2
Classification and explanatory ways of the word meaning in the explanatory dictionaries of Modern Armenian Language
1990 | Article
Herald (Banber) of Yerevan University, Yerevan 1990, No 1