Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Sargis M. Mkhitaryan

Associate Professor | Chair of Armenian Literature
Education (beginning with IHE)
Yerevan State University, Philological Faculty, Department of Armenian language and literature (1980-1985.)

Academic degree
candidate - "Grigor Magistros and his legacy" Yerevan State University
Doctor -

Professional experience
35 years (1976-2011)

Academic courses
Medieval Armenian literature ( bachelor)
The Armenian Folklore (bachelor)
The Armenian and Global Mythology ( bachelor)

Scale of professional interests
Medieval Armenian literature
The Armenian Folklore
The Armenian and Global Mythology

Languages
Armenian, Russian, English (read and translate), Ancient Greek (read and translate with the help of dictionary)

Ոսկան Երևանցին որպես տպագրիչ
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 2, 263-273 էջ, Հայաստան
|
Ոսկան Երևանցին որպես աշխարհիկ գրքերի առաջին հրատարակիչ
2016 | Article
Էջմիածին, 2016թ․, Ժ, 73-82 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի (թեմայի դասավանդման մեթոդական յուրահատկությունները)
2016 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն հանդես, 2016թ․, 2, 17-21 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Մուրադյան, Հովհաննես Շիրազ. բանաստեղծը, մարդը
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3 (9), 192-197 էջ, Հայաստան
|
Կրկին լեզվագործածության սխալների մասին
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015-11-18թ․, 109-114 էջ
|
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը և հայ գրատպությունը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 41-47
|
Ղազար Փարպեցու թղթերի մեթոդական առանձնահատկությունները
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Եղիշեի թղթագրության մեթոդական յուրահատկությունների շուրջ
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 20-28
|
10 - 11-րդ դարերի հայ մշակութային դաշտը և գրականության զարգացման յուրահատկությունները
2009 | Book
Մենագրություն, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009, 375 էջ
Արդի միջնադարագիտությունը և hայկական Վերածնության խնդիրը
2007 | Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, թ. 1, 2007, էջ 109 - 122
«Գետարգել Սուրբ Նշանի պատմութիւն» պարականոնը
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թ.1, Ե., 2003, էջ 145 - 150
Մարդու կատարելության խնդիրը Գր. Նարեկացու Մատյանում
2003 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թ. 3, 2003, էջ 73 - 83
Գրիգոր Մագիստրոսի պայքարը թոնդրակյան աղանդի դեմ
2003 | Article
Կանթեղ, թ. 4, Ե., 2003, էջ 111 - 116
«Գետարգել սուրբ նշանի պատմություն» պարականոնը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 145-150
|
Վաղ քրիստոնեական լեգենդներն Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ, Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը (գիտական հոդվածների ժողովածու)
2001 | Article
Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2001, էջ 58 - 71
Գր. Մագիստրոսի կյանք և գեղարվեստական ժառանգությունը
2001 | Book
Մենագրություն, Եր., Լուսակն հրատ., 2001, 165 էջ:
Մագիստրոսյան սկզբնաղբյուրներն Աղվանք աշխարհի և Ծար (Քելբաջար) գավառի մասին
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 154-158
|
Նորահայտ մի թուղթ՝ ուղղված Գրիգոր Մագիստրոսին
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 129-132
|