Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Shushanik S. Gevorgyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1994 - 1999: Y.S.U. faculty of Philology, department of Armenian language and literature,
2000 - 2003: Y.S.U. post-graduate with a profession of Modern Armenian language

Academic degree
Candidate of philological sciences
PHD theme - “The manifestation of modern grammatical order in Georgian and Armenian”, 2004, A.R. S.A. institute of language

Professional experience
In 2002 from September Y.S.U. the department of Armenian language

Academic courses
“Modern Armenian language” (fundamentals of culture of speech, method of language teaching, western Armenian language) - for BA course
“Georgian” (theory of translation) - for BA course

Scale of professional interests
Modern Armenian language, theory of language, culture of speech, comparative typology, western Armenian language, generative linguistics

Languages
Armenian, Russian, English, German, Georgian

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Համատեքստը որպես ձևային արտահայտություն գտած պայմանների ամբողջություն
2016 | Article
Հայագիտական հանդես, 2016թ․, 3(33), 3-10 էջ, Հայաստան
|
Հրամայական եղանակի կիրառությունը
2016 | Article
Կանթեղ, 2016թ․, 2(67), 42-47 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից հայերենի անցյալ կատարյալի և վաղակատարի իմաստային տարբերությունները
2016 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 1(14), 50-56 էջ, Հայաստան
|
Խոսակցական լեզու
2016 | Book
Կանթեղ, 1(62), Երևան, 2015, էջ 34-44, էջ 198-209
Հրամայական եղանակի զուգադրական-տիպաբանական քննություն
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 149-161 էջ
|
Խոսակցական լեզու
2015 | Article
Կանթեղ, 2015թ․, 1, 46-53 էջ
|
Խոսակցական լեզվի քերականական առանձնահատկությունները
2015 | Article
Հայագիտական հանդես, 2(30), Երևան, 2015, էջ 34-44
|
Խոսակցական լեզվի հնչյունական ու բառապաշարային առանձնահատկությունները
2015 | Article
Հայագիտական հանդես, 1(29), Երևան, 2015, էջ 14-22
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ
2014 | Article
Հայագիտական հանդես,1(25), Երևան, 2014, էջ 13-20
Ներկա ժամանակը հայերենում և արաբերենում
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013, թիվ 3-4, էջ 88-92
Հայերենի եղանակաժամանակային ձևերը և վրացերենի բայաշարքերը
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 146 էջ
Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ապառնի ժամանակ)
2009 | Book
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, Երևան, 2009, էջ 40-43
Եղանակաժամանակային ձևերի ոճական կիրառությունները (ներկա և անցյալ ժամանակները)
2008 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, Երևան, 2008, էջ 41-46
Ժամանակների փոխարինելիությունները
2006 | Article
Կանթեղ, 2(27), Երևան, 2006, էջ 72-75
Ժամանակների փոխարինելիությունը
2006 | Article
2 (27), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2006
Հայերենի և վրացերենի բառային ընդհանրությունները
2005 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 1-2, Երևան, 2005: էջ 110-112
Ժամանակի քերականական կարգի ըմբռնումը վրաց լեզվաբանության մեջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 164-168
|
Անցյալ կատարյալը հայերենում և վրացերենում
2003 | Article
4 (17), Կանթեղ գիտական ժողովածու, 2003, էջ 92-97
Ժամանակի քերականական կարգը (վրացերեն)
2003 | Article
Պրոմեթևս, 1-2(13-14), Թբիլիսի, 2003, էջ 109-113
Ներկա ժամանակը վրացերենում և հայերենում
2003 | Article
Կանթեղ, 3(16), Երևան, 2003, էջ 121-125