Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Susanna A. Grigoryan

Associate Professor | Chair of Armenian Language History
Education (beginning with IHE)
Faculty of Armenian Philology, YSU, graduate- studentship of the YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
PHD- «The Armenian Color-Terms and Their Linguistic Value», 1989,
«The Armenian Language» Speciality

Professional experience
The Clothes Factory of Vanadzor named after Stepan Shahumyan (1977 - 1979)
Assistant of the department of Armenian History, YSU, (1989-2004)
Associate Professor, department of Armenian History, YSU (since 2004 until now)

Academic courses
«Old Armenian», «The Middle Armenian System of Declension», «The Study of Parts of Speech», «A Translation of Old Armenian Texts into New Armenian»

Languages
Armenian, Russian, English

Նորակազմությունները Կոստան Զարյանի «Օրերի պսակը» ժողովածուում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 42-50
|
Գրաբարի ուսուցումը աստվածաբանության ֆակուլտետում
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 130-133 էջ, Հայաստան
|
Լեհական փոխառությունները միջին հայերենում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2 (36), 55-62 էջ, Հայաստան
|
Վրացերենից փոխառյալ հիմքերով բառակազմական կաղապարներ միջին հայերենում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 49-59
|
Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում
2016 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան
Գրաբարի շարահյուսաության ուսուցման մի քանի հարցեր
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4 (62-63), 33-37 էջ, Հայաստան
|
Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան
|
Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան
|
Լատինական փոխառությունները միջին հայերենում
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 465-472 էջ, Հայաստան
|
Միջին հայերենյան բառակազմական կաղապարներ արաբերենից փոխառյալ հիմքերով
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 64-73
|
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը
2015 | Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ
|
Արաբական փոխառությունները միջին հայերենում (ըստ «Միջին հայերենի բառարանի»)
2015 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 2, 419-425 էջ
|
«Գրաբարյան բնագրերի աշխարհաբար թարգմանություն» առարկայի դասավանդումը մագիստրատուրայում
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 1-2, 59-65 էջ
|
Միջին հայերենի բառապաշարի ուսուցման մի քանի հարցեր
2015 | Article
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4(59), 159-164 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի ընթերցարան
2011 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011թ.
Հայերենի գունանունները բույսերի և կենդանիների անուններում
2007 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007թ.
Գունանուններով կազմված դարձվածքային նորաբանությունները հայերենում
2004 | Article
«Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն» 2004թ.
Ժամանակակից հայերենի գունանիշ կամ գունանուն բաղադրիչներով նորաբանությունները
2003 | Article
«Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն», 2003 թ.
Համ ու հոտ արտահայտող բառերի լեզվաոճական դրսևորումը Պ. Սևակի պոեզիայում
2001 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2001թ.
Հայերենի գունանունները և նրանց լեզվաոճական արժեքը
1998 | Book
Մենագրություն, Երևան, «Նաիրի» հրատ., 1998
Հայերենի գունանունների ոճական արժեքը
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 200-205
|
Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը
1988 | Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (65), Երևան 1988թ., էջ 188-192
|
Բառերի իմաստային դաշտերը և բառի իմաստային վերլուծությունը
1988 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 1988թ.
Հայերենի արմատական գունանունները, նրանց իմաստային տարբերակումն ու ստուգաբանությունը
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի», 1988թ.