Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Tatevik M. Nasilyan

Assistant | Chair of Pedagogy
Education
2000 - 2004: Diploma in Pedagogy, Vanadzor State University after Hovhannes Tumanyan (VSU)
2006 - 2011: Postgraduate Studies, Department of Education,YSU
Dissertation subject: “The importance of HIV/AIDS awareness in secondary schools as a means of its prevention“

Work Experience
2015 up to present: Assistant of the Department of Education, Yerevan State University
2012 - 2015: Lecturer of the Department of Education, Yerevan State University.
2013 up to present: Procurement specialist National Center for AIDS Prevention
2005 - 2012: Staff manager National Center for AIDS Prevention

Social Activity
PR manager of the Faculty of Armenian Philology

Main Research Interests
Theory and History of Education Studies
SocialPedagogy
Pedagogical Valeology

Subsidiary Research Interests
Pedagogical Valeology
Social Pedagogy
Biology
Psychology

Languages
Armenian, Russian, English

Առողջ վարքագծի ձևավորման խնդիրը որպես ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջոց
2015 | Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, 2015թ., էջ 153-156
Семейное воспитание как важнейший фактор профилактики ВИЧ/СПИДА несовершеннолетних
2014 | Thesis
Международной научной конференции под эгидой премьер-министра РА Тиграна Саркисяна «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» Цахкадзор, Армения, 24-29 марта 2014 г., с. 93-94
Առողջ վարքագծի ձևավորման խնդիրը որպես ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման միջոց
2014 | Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսների ժողովածու, 17-18 հոկտեմբեր 2014թ., Ծաղկաձոր, էջ 189-192
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը որպես մարտահրավեր՝ աճող սերնդի առողջության պահպանմանը
2013 | Article
Մեծանուն մանկավարժ-գիտնական Սուրեն Խուդոյանի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 29-30 ապրիլի 2013թ., էջ 68-71
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացությունը որպես վարքագծային շեղումների կանխարգելման միջոց
2013 | Article
«Որակյալ ուսուցման հիմնախնդիրները ՀՀ Հանրակրթական դպրոցներում» ՀՀ ԿԳ նախարարության և «Մանկավարժական նախաձեռնություն Հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի համատեղ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Մաս I, 2013, էջ 65-71
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների իմացության աստիճանը որոշող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն (ուսուցիչների և աշակերտների շրջանում)
2013 | Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, 2013 (1-2), էջ 17-24
Ազգային բարոյական արժեքների ազդեցությունը ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման գործում
2011 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական, 2011 (1-2), էջ 18-22
Առողջ ապրելակերպի գիտելիքների իմացությունը դպրոցում որպես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՎ-ի կանխարգելման կարևոր նախապայման
2011 | Article
«Մանկավարժական միտք», 2011, № 3-4, էջ 7-12
Մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները ՄԻԱՎ-ի մասին գիտելիքների ուսուցման գործընթացում
2009 | Article
«Վասն Արդարութան» իրավական-գիտամեթոդական հանդես, 2009, 1-2 (68-69), էջ 81-86
Դպրոցում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների ուսուցման արդյունավետ ձևերի, մեթոդների և միջոցների ընտրությունը
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, N 1-2, 2009թ., էջ 119-126
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանը նպաստող հիմնական գործոնները
2008 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 2008, 2 (18), էջ 131-133
ՄԻԱՎ-ի մասին գիտելիքների ուսուցման կարևորությունը հանրակրթական դպրոցում
2008 | Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, 2008 (1), էջ 30-35
Նասիլյան Տ. Մ. , Գոգինյան Գ.
Ընտանիքում երեխաների սեռական դաստիարակության ազգային առանձնահատկությունները
2006 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, 2006, 3 (11), էջ 131-133