Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Vardan Z. Petrosyan

Head of Chair | Chair of General Linguistics
Education (last to first)
1990 -1993 PhD. at the YSU
1983 -1990 YSU Faculty of Armenian Philology

Scientific degree
1995 PhD in Linguistics on “Linguistic heritage of Mkhitar Sebsatats”, RA NAS, Institute of Language

Work experience
1995-present: YSU, Faculty of Armenian Philology

Lectures delivered
General Linguistics, Introduction to Linguistics, Comparative Grammar of Indoeuopean Languages

Spheres of scientific interests
General Linguistics, Comparative Grammar, Constructive Linguistics, Semiotics

Knowledge of Languages
Armenian, old Armenia (grabar), Russian, French

Հին հայերենի ձայնեղ շփական վ (v)-ն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակերպեր)
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 35-47
|
Ստուգաբանական դիտարկումներ (մուկն, ունկն / ականջ-(ք))
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 15-26
|
Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն)
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 213-222
Հին հայերենի շփականների հնչույթաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 29-39
|
Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ)
2020 | Article
ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218
Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205
Հին հայերենի ձայնեղ հպականների տարաժամանակյա բնութագրերը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 39-48
|
Հին հայերենի ձայնեղ հպականները (համաժամանակյա հայեցակետ)
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-51
|
Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84
|
Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
Հնչույթի հասկացական արժեքայնությունը գործառական հնչույթաբանության մեջ
2019 | Article
«Լեզու և լեզվաբանություն», 2019, թիվ 2 (21), էջ 27-37
Հին հայերենի ր (r), ռ (ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 140-152
Ե․ Դ․ Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը
2018 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 2, էջ 251-259
|
Հին հայերէնի երկբարբառային կազմութիւնների հնչոյթաբանական եւ հնչիւնաբանական արժէքները
2018 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2018, 38, էջ 57-78
|
Հին հայերենի Յ (Y/I̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 158-164
|
Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28
|
Ձայն-կեանք, լռութիւն-մահ ընկալումները հայ բանաստեղծութեան տեքստում
2017 | Article
Կամար, Պէյրութ, 2017, ԹԻՒ 27, էջ 98-102
|
Հին հայերենի Լ(Լ) և Ղ (Ł) ձայնորդների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3(59), էջ 97-105
|
Происхождение в древнеармянском языке сонорного звука Յ(Y) и его фонематическая значимость
2017 | Article
European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017, № 5, 24-29 pp.
|
Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 31-40 էջ, Հայաստան
|
Диахроническая типология фонем է в древнеармянском и Ѣ в старославянском языках
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1(7), 128-141 էջ, Հայաստան
|
Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը
2016 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, ԼԶ., 479-496 էջ, Լիբանան
|
Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր
2016 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան
|
Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15
|
Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն)
2015 | Article
Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ
|
Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր
2015 | Book
Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ
Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը
2015 | Article
Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227
|
Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության
2015 | Book
Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232
|
Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը)
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75
|
Հնչույթի տեսության հոլովույթը Է. Աղայանի աշխատություններում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 3-14
|
Ն. Աղբալյան հայագետը
2014 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2014թ., N3 (47), էջ 93-113
Հին հայերէնի բացառական հոլովի վերջաւորութիւնների ծագումը
2014 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2014 թ., հ. ԼԴ, էջ 21-36
Հպական բաղաձայնների հնդեվրոպական և հայկական համակարգերը
2014 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2014թ., N 2, էջ 121-139
Հայերենագիտության երկու հիմնահարց ըստ Հոլգեր Պեդերսընի
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 38-53
|
Ստուգաբանական դիտարկումներ
2013 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2013թ., հ. ԼԳ, էջ 153-164
Հնչույթի գաղափարի սկզբնավորումը և հնչույթաբանական գիտակարգը
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 34-50
|
Մտորումներ Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական բառարանի» մասին
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 78-83
|
Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ
2010 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010թ., N 3, էջ 246-261
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Article
ԲԵՀ. Բանասիրություն, 2010, հ. 130.2, էջ 72-76
Բացառիկ ճակատագրի գիրքը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105
|
Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը
2009 | Article
ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ)
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120
|
Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում /բովանդակային վերլուծության փորձ/
2008 | Article
ԲԵՀ, 2008, հ.2, էջ 103-120
Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները,
2008 | Book
Եր. 2008, 206 էջ
Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք
2008 | Article
ԲԵՀ, 2008, հ.3, էջ 103-113
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 3-16
|
Ընդհանուր լեզվաբանություն
2007 | Book
Եր. 2007
Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան
2007 | Article
ԲԵՀ, 2007, հ.3, էջ 3-16
Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 87-97
|
Հին հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը,
2006 | Article
ԲԵՀ, 2006, հ.2, էջ 87-97
Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 44-56
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր)
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 77-83
|
Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր
2004 | Article
ԲԵՀ, 2004, հ.2, էջ 77-83
Լեզվական և խոսքային մակարդակներ
2004 | Article
ԲԵՀ, 2004, հ.3, էջ 44-56
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ)
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 97-106
|
Ձևույթաբանական վերլուծության հարցեր
2002 | Article
ԲԵՀ, 2002, հ. 3, էջ 97-106
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 89-94
|
Ներգոյական հոլովը հին հայերենում
1996 | Article
ԲԵՀ, 1996, հ.3, էջ 89-94
«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 55-61
|
Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 21-25
|