Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Vazgen H. Safaryan

Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
1970 - 1973: Post - Graduate Studies in Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
1965 - 1970: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate: "Pavstos Buzand and Armenian new literature", 1974, The State University of Yeravan
doctoral: "The literature of Kilikian - Armenian", 1992, The State University of Yerevan

Academic courses
Armenian antique and medieval literature (bachelor)
The Armenian literature in the end of 19-th century
The culture of Kilikia and renaissance (magistracy)

Scale of professional interests
Armenian antique and medieval literature

Languages
Armenin (free), Russian (free), English (read and translate by vocabulary)

Professional membership
Member, Degree Awarding Specialised (012) Council, Yerevan State University

Համաբնագրի խոհական և հոգեբանական ընդգրկումն «Անուշ» պոեմում
2021 | Article
«Էջմիածին», 2021, Ե, էջ 90-106
Երազը և սարսափը Չարենցի նաիրյան ընկալումներում
2017 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, 2017, 10, 136-160 էջ
Հայ միջնադարյան գրականություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 361 էջ
Հրանտ Մաթևոսյանի պատմափիլիսոփայությունը
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, 2/54/, 49-69 էջ, Հայաստան
|
Դավիթբեկյան պատմաշրջանի գեղարվեստական արձագանքները
2015 | Article
Էջմիածին, 2015թ․, 6, 36-56 էջ
Աբովյանի բանաստեղծության ակունքներում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 3-14
|
Մարդու և արտաքին աշխարհի մետաֆորային ընկալումները Նարեկում
2014 | Article
«Նարցիս», Երևան, 2014, թիվ 3-4, էջ 4-14
Մովսես Կաղանկատվացին հայոց մշակույթի համակարգում
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 140.2, 2013, էջ 3-13
|
Խ. Աբովյանը արևմտյան բանաստեղծության և բայաթիների շառավիղներում
2013 | Article
«Քաղաքակրթութոյւնների խաչմերուկներում» ժող., 2013, էջ 6-14
Գրականության բազմաձայնությունը
2012 | Book
«Գրականէտալոն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 288
Միջնադարի հայ գրականության պարբերացման հիմունքները
2012 | Book
ԵՊՀ հր., 2012, էջ 300
«Բնիկ տերեր» ազգաբանական կարգը ըստ Մովսես Խորենացու
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 3-14
|
Չարենցի պատմափիլիսոփայության հանգույցներում
2012 | Article
«Նարցիս», 2012, թիվ 2, էջ 82-87
Սայաթ-Նովայի քնարերգությունը Միջնադարի ժամանակային տարածական և արժեքային համադրումներում
2012 | Article
«Վեմ», Երևան, 2012, թիվ 4, էջ 58-77
Պատմության հետգրությունը թվերի խորհրդով
2011 | Article
«Ազգ», 2011, թիվ 193, էջ 6
Նարեկացիագիտության նոր կամ հաջորդ քայլը
2011 | Article
(Գրախոսություն), «Գրականթերթ», 2011, թիվ 3, էջ 4
Բազմաձայնությունը և հերոսի օտարումը Մաթևոսյանի արձակում
2011 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ», գիրք 2, 2011, էջ 3-14
VI-IX դարերի հայ գրականության պարբերաշրջանի առանձնացման հիմունքները
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 5-12
|
Միֆի և պատմության արդիական համադրումները
2010 | Article
«Գրականթերթ», 2010, թիվ 42, էջ 5
Մեթոդի և պարբերացման հարաբերությունը 10-12-րդ դարերի հայ գրականության մեջ
2010 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 2010, թիվ 2, էջ 26-37
Խորենացու դասերը
2010 | Article
«Նարցիս», 2010, թիվ 5, էջ 18-24
Ճանապարհի խորհուրդը Րաֆֆու արձակում
2010 | Article
«Վեմ», 2010, թիվ 4, էջ 139-152
Խ. Աբովյանի բառաշխարհը
2009 | Article
2009, թիվ 2-3, էջ 111-119
«Մշակութային ազատության» սահմանը
2009 | Article
«Ազգ» 2009, թիվ 33, էջ 5
«Մշակութային ազատության» սահմանը
2009 | Article
«Ազգ» 2009, թիվ 33, էջ 5
Քրոնոտոպը «Վերք Հայաստանի» վեպում
2009 | Article
«Նարցիս», 2009, թիվ 3, էջ 15-20
Խաչատուր Աբովյանի բառաշխարհը
2009 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2009, թիվ 2-3, էջ 111-119
Պատմականությունը Շանթի «կիլիկյան» դրամաներում
2009 | Article
«Լևոն Շանթ» ժող.,2009, էջ 221-232
Քաղաքական ստվերագծումների բարոյախոհական հնչեղությունը
2008 | Article
«Գրականթերթ», 2008, թիվ 44, էջ 3
Կրկին դասականի արդիականության մասին
2008 | Article
«Ազգ» օրաթերթ, 2008, թիվ 148, էջ 5
Վիլյամ Սարոյանի Հայը
2008 | Article
«Նարցիս», 2008, թիվ 4, էջ 36-42
Լեո-Մուրացան բանավեճի գրական շառավիղները
2008 | Article
«Նորք», 2008, թիվ 3, էջ 128-136
Հազարամյակների խորհուրդը մեծերի խոսքում
2007 | Article
«Գարուն», 2007, թիվ 5-6, էջ 6-15
«Իմաստասեր բարքի» գոյաբանական նշանակությունը ըստ Խորենացու և Չարենցի
2007 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 8, 2007, էջ 10-30
Մ. Մկրյանը հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմաբան
2007 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2007, թիվ 3, էջ 280-286
«Հայ պատմագրություն» նյութի դասավանդումը
2006 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 12-19
«Տերը» վիպակի գաղափարա-գեղագիտական ընդգրկումը
2006 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ» ժողովածու, 2006, էջ 39-55
Գրի մշակութա-ազգաբանական նշանակությունը և Խորենացին
2006 | Article
«Գարուն», 2006, թիվ 1, էջ 34-44
Գաղափարի և հոգու ներհակության մեջ
2005 | Article
«Գարուն», 2005, թիվ 5, էջ 81-85
Նարեկի առաջին հետևորդները
2003 | Article
«Գարուն», 2003, թիվ 6, էջ 88-92
Մարդակենտրոն Նարեկը
2003 | Article
«Վասն արդարության», Վանաձոր, 2003, թիվ 43, էջ 6-9
Չարենցի վերջին աղոթքները
2002 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 7, 2002, էջ 176-189
Գրողի և կերպարի անհատականությունը
2001 | Book
«Մակմիլ. Արմ.» հրատ, 2001, էջ 240
Անտիկ-Միջնադար ներհակությունը գրականության սկզբնավորման շրջանում
2001 | Article
«Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2001, էջ 21-40
Գրականության գեղարվեստականացման ակունքներում
1991 | Article
«Քննադատական տարեգիրք», 1991, թիվ 3, էջ 178-200
Կիլիկյան Հայաստանի գրականությունը
1990 | Book
ԵՊՀ հրատ., 1990, 294 էջ
Միջնադարյան առակի ժողովրդական տարերքը
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 114-121
|
Գրիգոր Մագիստրոսի Թղթերը
1988 | Article
«Հայոց լեզու և գրակ.», 1988, թիվ 9, էջ 122-131
Ներսես Լամբրոնացի
1987 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», 1987, թիվ 7-8, էջ 100-112
Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի կառուցվածքային և պատկերային առանձնահատկությունները
1985 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 1985, թիվ 4, էջ 142-151
Շնորհալու խրատա-մանկավարժական ոտանավորները և հանելուկները
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 166-175
|
Գրիգոր Տղայի արձակ բանաստեղծությունները
1982 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (46), Երևան 1982թ., էջ 138-146
|
Գրիգոր Տղայի «Ողբ Երուսաղեմի» պոեմը
1981 | Article
Երևանի համալսարան, 1981, թիվ 3, էջ 23-27
Փավստոս Բուզանդի «Հայոցպատմության» թեմաները հայ նոր գրականության մեջ
1979 | Book
ԵՊՀ հրատ., 1979, 144 էջ
Կենսական նյութը և կատարումը
1978 | Article
«Սովետական գրականություն», 1978. թիվ 3, էջ 97-102
Ինքնայրումի հրդեհով
1977 | Article
«Սովետական գրականություն», 1977, թիվ 2, էջ 64-71
Սունդուկյանը և հայ վոդևիլը
1976 | Article
«Երևանի համալսարան», 1976, թիվ 1, էջ 81-86
Ո՞ւմ համար է պատմությունը
1976 | Article
«Սովետական գրականություն», 1976, թիվ 9, էջ 147-151
Երկու գրքերի երկու աշխարհները (գրախոսություն)
1975 | Article
«Սովետական գրականություն» ամսագիր, 1975, թիվ 1, էջ 117-121
Կատակերգության ամենատխուր մարդիկ (գրախոսություն)
1975 | Article
«Սովետական գրականություն», 1975, թիվ 8, էջ 109-115
Մուշեղ Մամիկոնյանը որպես պատմական դեմք և ժողովրդական վեպի հերոս
1973 | Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», 1973, թիվ 11, էջ 71-78
Րաֆֆու Սամվելը և նրա գեղարվեստական նախատիպը
1973 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, 1973, թիվ 2-3, էջ 116-119
Հայ գեղարվեստական արձակի սկզբնավորումը (գրախոսություն)
1972 | Article
«Գրական թերթ», 1972, թիվ 32