Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Faculty of Biology of Yerevan State University has been established in 1933. :
>
L.G. Stepanyan, L. R. Hambaryan
Investigations of algal bloom in “Yerevanyan Lich” reservoir (“Երևանյան լիճ” ջրամբարում ջրիմուռների ծաղկման հետազոտություններ)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 197-202
|
G. A. Gevorgyan, K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan
Assessment of ecological and agricultural risks of heavy metal pollution of soils in the vicinity of Kapan City, Armenia (Հայաստանի Կապան քաղաքի շրջակա հողատարածքների ծանր մետաղներով աղտոտվածության էկոլոգիական և գյուղատնտեսական ռիսկերի գնահատումը)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 193-197
|
V. L. Asatryan, M. R. Dallakyan, I. V. Shokhin, R. M. Aroutiounian , G. G. Matishov
Study of sustainability and conformity of functioning of lotic ecosystems on the example of the Dzknaget River (Armenia) (Լոթիկ էկոհամակարգերի կայունության և ֆունկցիոնալության օրինաչա-փությունների հետազոտություն Ձկնագետ գետի (Հայաստան) օրինակով)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 186-192
|
Phylogenetic diversity of thermophilic bacilli isolated from geothermal springs of Nagorno Karabakh (Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրներից մեկուսացված թերմոֆիլ բացիլների ֆիլոգենետիկական բազմազանությունը)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 179-185
|
V. G. Sahakyan
Evaluation of binding parameters of intercalators methylene blue, ethidium bromide and acridine orange with nucleic acids (Նուկլեինաթթուների հետ ինտերկալյատորների՝ մեթիլեն կապույտի, էթիդիումի բրոմիդի և ակրիդինային նարնջագույնի կապման պարամետրերի մեծությունների գնահատումը)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 176-178
|
M. A. Shahinyan , G. G. Hovhannisyan, S. N. Hakobyan
Spectral study of mitoxantrone water-saline solutions (Միտոքսանտրոնի ջրա-աղային լուծույթների սպետկրային ուսումնասիրությունը)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 171-175
|
Influence of the Hrazdan River pollution on morphofunctional features of Pelophylax ridibundus intestine (Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցությունը լճագորտի (Pelophylax ridibundus) բարակ աղիքի մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 166-170
|
V. S. Gevorgyan, S. G. Nanagulyan , A. A. Chantikyan, T. Ye. Seferyan
Assessment of antioxidant activities of some medicinal fungal extracts (Որոշ դեղասնկերի հակաօքսիդանտային ակտիվության գնահատում)
2017 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 163-165
|
Բույսերի կենսաքիմիա
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 152 էջ
Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան , Պ. Հ. Վարդևանյան
Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ