Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Faculty of Biology of Yerevan State University has been established in 1933. :
>
Lia L. Osipyan

Honorary Head of Chair | Chair of Botany and Mycology
Education
1947 - 1952: MSc in Biology, Faculty of Biology,Yerevan State University, Armenia.

Academic degree
Candidate - “Parasitic Hyphales fungi of the Armenian SSR”, 1958, National Academy of Science, Yerevan, Armenia.
Doctoral - “Pathogenic Hyphales and Peronosporales fungi of the Armenian SSR”, 1970, National Academy of Science, Yerevan, Armenia.

Professional experience
1952: laboratory assistant of the Chair of Botany, Yerevan State University (YSU)
1952 - 1954: Chief of the Section of Young people of Central Committee of the Armenian Young Communist League
1954 - 1959: assistant-lecturer of the Chair of Botany, YSU
1960 - 1961: scientific secretary of the scientific research section of YSU
1961 - 1971: assistant professor of the Chair of Botany, YSU
1971 - 2005: Chief of the Chair of Botany, YSU
2005 - until now: Honoured Chief of the Chair of Botany, YSU

Academic courses
Deuteromycetes, Methods of laboratory and field research, Medicinal mycology

Scale of professional interests
Flora, systematics, ecology of Peronosporales, Hyphales, Ustilaginales: fungal diseases of wild-growing and cultural plants, contamination of foodstuffs with fungi and mycotoxins, opportunistic fungi attending human mycoses.

Participation in grant projects
Biodiversity in the countries of the former CIS. Darwin Initiative Grant Program. Biodiversity of Fungi. 2001 - 2005:
Development of the project biological safety of the environment of Armenia. GEF. 2003-2004:
1993 - project “Biodiversity” (Soros foundation).

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Russian National Society of Botany.
Armenian National Society of Botany.
National Association of Consumers.
“Ecofung” Armenian Mycological Society
Scientific Special Councils in Botany, Mycology and Ecology of NAN RA.
Member of editorial boards of “Scientific Notes of YSU”.
Member of editorial boards of “Biological Journal of Armenia”.
Member of the Board of Association of Sustained human development.
Republican Council of Women of Armenia.

Awards received
Honoury scientist of Armenia

(+374 10) 55-23-52
losipyan@ysu.am

Pathogenic mycobiota of some forage crops in Armenia
2019 | Thesis
Current advances in pathogen research. 2019, p. 30
Встречаемость микопаразитов рода Septoria во флористических районах Республики Армения
2018 | Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 70, 4, էջ 30-34
|
Поражаемость краснокнижных видов растений патогенными микромицетами в Республике Армения
2018 | Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2018, 118, 4, էջ 351-356
|
Заметки к истории микологических исследований в СССР и новые перспективы в исследовании МИкобиотического разнообразия в постсоветских странах
2018 | Article
Успехи медицинской микологии. 2018, 19, стр. 404-406
|
Грибы рода Septoria поражающие лекарственные растения в Республике Армения
2018 | Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ. 2018, 118, 2, էջ 178-186
|
Рецензія на книгу Коваль Э.З., Руденко А.В., Волощук Н.М. «Пенициллии». Изд. ННДРЦУ, Киев, 2016, 406 с.
2018 | Article
Микробиологический журнал. 2017, Vol. 79 № 6, стр. 137-139
|
Основные грибные болезни дикорастущих плодово-ягодных растений семейства Rosaceae в лесах Республики Армения
2018 | Article
Проблемы лесной фитопатологии и микологии. 2018, стр. 131-134
|
Микобиота Армении
2013 | Book
Том VIII, Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 302 с.
|
E. Yu. Sargisyan, D. V. Nelipovich, L. L. Osipyan
Этиологическая диагностика и некоторые методы лечения онихомикоза в Aрмении (Հայաստանում օնիխոմիկոզի էթիոլոգիական կազմի որոշումը և բուժումը)
2012 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1(227) էջ 39-45 (ռուսերեն)
|
Osipyan L.L. , Zurabyan S.R.
About questions of antropogenic changes influence on Saprolegniales of lake Sevan
2010 | Thesis
Electronic journal of Natural Scienses NAS RA, N 2 (15), 2010, 38-39. Accession Number:55666263
Саркисян Э.Ю., Нелипович Д.В., Осипян Л.Л.
Опыт лечения онихомикозов в Армении
2010 | Thesis
Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010, 1. С. 167
Azimi H., Osipyan L.
Effect of Media and Temperature on Conidia germination and Colony growth of Septoria appicola and S. petroselini
2010 | Article
Casual organisms of Celery and Parsley Leaf spot. Electronic journal of Natural Scienses NAS RA, N 2 (15), 2010, 8-11. Accession Number: 55666258
Дополнение к IV тому "Микофлора Армянской ССР. Ржавчинные грибы"
2009 | Article
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. 2009, 17. С. 102-103
Национальный гербарий грибов Армении
2009 | Thesis
Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 45
Новые субстраты для видов гифальных грибов, не вошедшие в III том “Микофлора Армянской ССР” (1975г.)
2009 | Article
Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 2009. 17. С. 104-108
Использование гидропонической технологии в вертикальном озеленении зданий
2009 | Thesis
В кн.: Современные проблемы беспочвенной культуры растений. Доклады и тезисы 5-ой международной конференции. Ереван, 2009. С. 175
Aegopodium podagraria L. - новый род и вид для флоры Армении
2009 | Article
Биолог. журн. Армении, 2009, 4. С. 94-97
K. G. Avagyan, L. L. Osipyan , A. V. Pogosyan , A. L. Mkrtchyan
Երևան քաղաքի որոշ զբոսայգիների կանաչ տնկարկների արդի վիճակը
2008 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 157-160
|
К вопросу о развитии мучнистой росы на плодах персика
2008 | Article
Биолог. журн. Армении, 2008, 60, 3. С. 63-67
Анаморфа эризифальных грибов - всегда облигатный паразит?
2008 | Thesis
В сб.: Современная микология в России. Тезисы докладов II съезда микологов в России. Москва, 2008. С. 197-198
Дополнительные сведения о видовой биоте фитотрофных гифальных грибов республики Армения (Լրացուցիչ տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության ֆիտոտրոֆ հիֆալ սնկերի տեսակային բիոտայի մասին)
2007 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 146-149 (ռուսերեն)
|
Грибы и микотоксины, контаминирующие зерно пшеницы ( Ցորենի հատիկի աղտոտումը սնկերով և միկոտոքսիններով)
2001 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 33-46 (ռուսերեն)
|
Конспект макроскопических грибов Армении. Гастеромицеты
2000 | Book
Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000. 52 с.
Морфо-биологическая изменчивость грибов-контаминантов под влиянием стресс-фактора - технологического процесса производства продуктов питания (Աղտոտող սնկերի մերֆոկենսաբանական փոփոխությունը ստրես-գործոնի՝ սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի ազդեցության տակ)
1998 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 81-83 (ռուսերեն)
|
A. A. Zakarian, L. L. Osipian
Сравнительная оценка питательных сред для выделения микромицетов-контаминантов лекарственных препаратов (Դեղապատրաստուկների սնկային աղտոտիչներն անջատելու համար սնկային միջավայրերի համեմատական գնահատականը)
1998 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 115-117 (ռուսերեն)
|
Патогенная микобиота картофеля в РА (Կարտոֆիլի պաթոգեն միկոբիոտան ՀՀ-ում)
1995 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն)
|
Материалы к изучению биологии пещер и гротов РА. Ч. I. (Նյութեր ՀՀ քարանձավների և այրերի կենսաբանության վերաբերյալ մ. I)
1995 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն)
|
G. A. Oganessian, K. L. Eller, L. L. Osipian
5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում)
1993 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն)

|
К вопросу о взаимоотношениях некоторых макромицетов и микроскопических грибов в совместной культуре (Համատեղ կուլտուրայում աճեցված որոշ մակրոմիցետների և միկրոսկոպիկ սնկերի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը)
1991 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
Стимулирующее и ингибирующее воздействие культур некоторых макромицетов из Армении на всхожесть семян культурных растений (Հայաստանի որոշ մակրոմիցետների խթանող և արգելակող ազդեցությունը մշակվող բույսերի սերմերի ծլունակության վրա)
1990 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 166-168 (ռուսերեն)
|
L. L. Hovsepian , H. G. Batikian , G. A. Hovhannissian
Флора мицелиальных грибов сырья, предназначенного для изготовления виноградного сока в условиях Армении (Հայաստանի պայմաններում խաղողի հյութի պատրաստման համար նախատեսված հումքի միցելիալ սնկերի ֆլորան)
1990 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 114-119 (ռուսերեն)
|
Обнаружение патулина в заплесневелых плодах томата и томатной пасте (Պատուլինի հայտնաբերումը տոմատի բորբոսապատված պտուղներում և տոմատի մածիկում)
1990 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 120-126 (ռուսերեն)
|
Культурально-морфологические особенности некоторых макромицетов, произрастающих в Армянской ССР. Сообщение I (Հայաստանում աճող որոշ մակրոմիցետների կուլտուրալ մորֆոլոգիական յուրահատկությունները։ Հաղորդում I )
1990 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipian , N. M. Vardian, V. A. Gabrielian
Некоторые сведения о контаминации мицелиальными грибами продуктов детского питания, приготовленных на основе сухого молока (Որոշ տեղեկություններ փոշի կաթից պատրաստված մանկական սննդամթերքների միցելիալ սնկերով աղտոտվածության մասին)
1988 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 114-117 (ռուսերեն)
|
Материалы к микофлоре, контаминирующей сливочное масло (Сообщение II Նյութեր կարագն աղտոտող սնկային ֆլորայի վերաբերյալ: II)
1985 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 155-157 (ռուսերեն)
|
Материалы к микофлоре плодов облепихи, предназначенных для консервирования (Նյութեր պահածոյացման համար նախատեսված չիչխանի պտուղների միկոֆլորայի վերաբերյալ)
1985 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 105-108 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipian , N. A. Hakopian, K. M. Grigorian
Материалы к микофлоре, контаминирующей сливочное маслօ Сообщение 1 (Նյութեր կարագն աղտոտող սնկային ֆլորայի վերաբերյալ։ 1)
1985 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 121-124 (ռուսերեն)
|
Канчавели Л.А., Осипян Л.Л. , Канчавели Л.А., Ахундов Т.М.
Определитель грибов Закавказья. Пероноспоровые грибы
1985 | Book
Ереван: Изд. ЕГУ, 1985. 287 с.
L. L. Osipian , I. A. Martirosian
Микромицеты, развивающиеся на облепихе в период вегетации в Арм. ССР (Չիչխանի վեգետացիայի շրջանում զարգացող միկրոմիցետներր Հայկական ՍՍՀ-ում)
1984 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipian , H. G. Batikian
Материалы к микологической флоре пищевых переработанных продуктов растительного происхождения (Сообщение III) (Նյութեր բուսական ծագում ունեցող վերամշակված սննդամթերքի միկոֆլորայի վերաբերյալ III)
1984 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 145-147 (ռուսերեն)
|
Конспект плесневых грибов, выделенных с рассольных и некоторых национальных сыров (Աղաջրային և որոշ ազգային պանիրներից անջատված բորբոսասնկերի կոմպլեքսը)
1981 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 113-116 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipian , S. A. Davtian
Конспект грибов, выделенных с мяса и мясопродуктов (Մսի և մսամթերքի վրայից առանձնացված սնկերի ակնարկ)
1980 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 107-110 (ռուսերեն)
|
Սննդամթերքից անջատված որոշ միկրոսկոպիկ սնկերի էքստրակտների ազդեցությունը էրիտրոպոեզի ցուցանիշների վրա (Влияние экстрактов некоторых микроскопических грибов, выделенных с пищевых продуктов, на показатели эритропоэза)
1980 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 106-109 (հայերեն)
|
Новые материалы по грибной флоре плодов и овощей при хранении в Армянской ССР. Сообщение VI (Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ում պահեստավորված պտուղների և բանջարեղենի միկրոֆլորայի վերաբերյալ: Հաղորդում VI)
1979 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 101-108 (ռուսերեն)
|
Материалы к микологической флоре пищевых переработанных продуктов растительного происхождения. II. (Նյութեր բուսական ծագում ունեցող վերամշակված սննդամթերքի սնկային ֆլորայի վերաբերյալ)
1979 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 125-132 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipyan , O. H. Hayrapetian
Новые для Армянской ССР виды водных гифальных грибов (Հայկական ՍՍՀ-ի համար նոր հիֆալ ւրային սնկերի տեսակներ)
1978 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 104-110 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipyan , I. H. Martirosian
Новые материалы сапрофитной микофлоры на древесно-кустарниковых породах Армянской ССР (сообщение II) (Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ի ծառաթփային տեսակների սապրոֆիտային միկոֆլորայի վերաբերյալ)
1977 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipyan , S. A. Davtian
Материалы к вопросу о плесневых грибах на мясе и мясопродуктах и их токсичности (Նյութեր մսի և մսամթերքի բորբոսասնկերի և նրանց թունավորության վերաբերյալ)
1977 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 90-96 (ռուսերեն)
|
L. L. Osipyan , I. H. Martirosyan
Новые материалы сапрофитной микофлоры на древесно-кустарниковых породах Армянской ССР (Сообщение I) (Նոր տվյալներ Հայակական ՍՍՀ-ի ծառաթփային տեսակների սապրոֆիտային միկոֆլորայի վերաբերյալ (Հաղորդում I))
1976 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 93-97 (ռուսերեն)
|
Микофлора Армянской ССР, т. III. Гифальные грибы
1975 | Book
Ереван: изд. ЕГУ, 1975. 643с.
Микофлора Армянской ССР, т. I. Пероноспоровые грибы
1967 | Book
Ереван: изд. "Митк", 1967. 255 с.
Паразитные гифальные грибы Армянской ССР
1962 | Book
Ереван: изд. ЕГУ, 1962. 206с.