Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Davit Abgaryan
Էլեկտրոնային առևտրի ընդունումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Georgi Avetisyan
Կոռուպցիայի ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 68-79
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Davit Abgaryan
ՀՀ-ում էլեկտրոնային առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական աղբյուրների վերլուծություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 40-51
|
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
Khachatryan Nonna , Hamed Mirzaei
Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia
2016 | Book
"Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p.
|
Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Ն. Ն. Խաչատրյան , Հ. Ա. Խալաթյան
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում
2016 | Book
«Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ, Հայաստան, Երևան