Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Anahit H. Hambardzumyan

Professor | Chair of Management and Business
Education
1998: State Engineering University of Armenia, Eurasia Foundation. Cours Business Communications Computerized Solution of Econometric Problems.
1994 - 95: American University of Armenia. Cours: Market oriented Economy.Yerevan Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia, Degree PHD 08.00.21-Economics, Planing and organization of control of industry and its branches. Dissertation entitled “Material incentive of Labor force in raising intensification of Production Armenian Industry”.
1972 - 1975: Post-graduate Study at Institute of Economics, Ministry of Economy of Armenia.
1965 - 1969: Yerevan State University of Armenia, Department of Economics, Labor Economics. Student.

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Professor

Professional Experience
2017 September, Professor at the Department of Economics and, Management, Yerevan State University.
1994 – 2017 September: Associate professor at the Department of Economics, Yerevan State University.
1992 - 1994: Supervisor of the scientific group. Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1988 - 1992: Senior Research Worker Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1975 - 1988: Junior Research Worker at the same Institute.
1972 - 1975: Post graduate study, Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
1969 - 1972: Junior Research Worker at the same Institute.

Research experience
1972 - 1994: Participant in the Research Work of the Institute of Economics Ministry of Economy of Armenia.
2002 - 2003: Poverty Program - (group)
2006 - 2008: The senior research associate of a research subject "Analyze Labour Market of Armenia"
2008-2010: The senior research associate of a research subject "Features and problems of streamlining of polarization of wealth and income and an initial congestion of the human capital in a transitional economy of RA"

Academic Courses
General Theory of human resources and labor economics.
Working relation Management.

Scale of professional interests
Labor economics
Employment, Labor Market
Working relation
Human capital

Languages
Excellent in Armenian and Russian
English (I can read and understand)
French (I can read and understand)

Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ
|
ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները
2016 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2016թ.,175 էջ
ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը և բաշխումը
2015 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (պարբերական գիտական ժողովածու), Երևան, «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատարակչություն, 2015, էջ 31-45
Զբաղվածությունը ՀՀ աշխատաշուկայում
2015 | Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» ամսագիր, հ.11-12, Եր., 2015թ., էջ 20-26
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
Աշխատանքի տնտեսագիտության որոշ հասկացությունների հստակեցման փորձ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 141.5, Երևան 2013թ., էջ 24-30
|
ՀՀ զբաղվածության դինամիկան անկախության 20 տարիներին
2012 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Երևան, 2012թ., ՕՐ-ԴԱՐ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
2011 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ., 232 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի իրացման ասպեկտները
2009 | Article
«ՀՀ-ում աշխատանքային օրենսդրությունը որպես գենդերային հավասարությանը նպաստող արդյունավետ մեխանիզմ», Համաժողովի նյութեր, Երևան 2009թ.
ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման միտումները
2006 | Article
Երևան, 2006թ.,էջ 9
Կառավարման և գործարարության ընտրովի հարցեր
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2005, 38 էջ
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Մարդկային կապիտալի տեսությունը
2004 | Book
ԵՊՀ ՏՖ մագիստրատուրայի ծրագիր, 2004 թ.
Պետությունը և ոչ պետական սեկտորը
1993 | Article
Մենագրություն, Գործարար Հայաստան հ. 1-2, 1993թ.
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության բարենպաստ միջավայրի ստեղծման միջոցառումները և ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման մեթոդիկան
1993 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-ի գիտխորհրդում, Երևան, 1993թ., 215 էջ
Ոչ պետական սեկտորը տնտեսական վերափոխումների համակարգում
1992 | Article
Գործարար Հայաստան հ. 8-9, 1992 թ.
ՀՀ տնտեսության ոչ պետական ոլորտի զարգացման և ործունեության կարգավորման ուղղություններն ու մեխանիզմը
1992 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Պաշտպանված է ՏՊԳՀԻ-իգիտ. Խորհրդում, Երևան, 1992թ., 140 էջ