Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ani S. Khalatyan

Assistant | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
2003 - 2007 Yerevan State University.Faculty of Economics
2007 - 2009 Yerevan State University Department of Mathematical Modeling in Economics Mater’s degree

Professional experience
2007 - up to now: Lecturer at Faculty of Economics in Yerevan State University

Languages
Armenian, Russian, English

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Energy Economy
2016 | Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Residential electricity consumption in armenian regions
2016 | Article
Новая наука: стратегии и вектор развития. 2016, стр. 116-119
|
Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464
|
Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով)
2013 | Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39
Ներդրումների գնահատումը պահանջարկի անորոշության պայմաններում իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Thesis
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 36-37
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովումը էլեկտրաներգիայի ներքին սպառման և արտահանման տեսանկյունից
2013 | Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 112-115
Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով
2013 | Article
Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
Էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ներդրումների վերլուծությունը VAR մոդելի միջոցով
2013 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ.,Հատոր 10, № 2, էջեր 233-238
Կորպորատիվ մշակույթի համատեղելիության վրա հիմնված գնահատող հայեցակարգ մատակարարման շղթաների համար
2011 | Thesis
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787,N11(137) նոյեմբեր 2011թ.,334:330, էջ 42-43