Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Armen R. Nersisyan

Deputy Dean | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1976-1979 Yerevan Institute of National Economy
1974-1976 Faculty of Economic Cybernetics, Yerevan State University

Academic Degree
Candidate of Economic Sciences

Professional Experience
2012 - Present Deputy Dean, Faculty of Economics and Management; Associate Professor at the Department of Economics and International Economic Relations, Yerevan State University
1982-2012 Assistant at the Department of Economics Theory, Yerevan State University

Academic courses
Economic Theory - 1, History of Economic Thought, Basics of Economics, International Economic Relations,
Fundamentals of Fiscal Policy

Scale of Professional Interests
Microeconomics, Macroeconomics, History of Economic Teachings, Mortgage Market and Mortgage Lending, Government's Role in the Economy

Languages
Russian - fluent, English - fluent

a.nersisyan@ysu.am

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48
|
Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, #3 (27), 2018, էջ 41-48
Բակալավրիատի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսական ատենախոսություններին ներկայացվող հիմնական պահանջները, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում ամփոփիչ աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
2016 | Article
Լիմուշ, Երևան 2016, 36 էջ
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն
2013 | Article
Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317
Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր
2012 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր
Հիփոթեկային հարաբերությունների զարգացման տեսական հիմքերը և պրակտիկ կիրառումը զարգացած երկրներում
2012 | Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 32-33 էջեր
Հիփոթեկի ծագումը և զարգացումը
2012 | Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 29-31 էջեր
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2011 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ