Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Marine M. Buniatyan

Associate Professor | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
1983-1987 Postgraduate School, Yerevan State Institute of National Economy
1977 - 1982 Yerevan State University Faculty of Applied Mathematics, (Master Course) Diploma in Applied Mathematics

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences (1990), Associate Professor

Professional experience
1991 - up to date: Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
1985 - 1990 Yerevan State Univercity, Applied Mathematic’s Faculty, Department of Algorithmic Languages Assistant Lecturer
1982 - 1985 Yerevan State Institute of National Economy Assistant Lecturer

Academic courses
Mathematical Modeling in Economics, Economic Informatics, Managment Information Systems

Languages
Russian - fluent, English - fair

marinabuniatyan@ysu.am

Գյուղատնտեսության ոլորտում առաջացող բազմաչափանիշային խնդիրների լուծման որոշ մոտեցումներ
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 53-63
|
Մ.Բունիաթյան , Ա.Մարտիրոսյան, Գ.Տոնոյան
«Քեյնսյան խաչը» ինստիտուցիոնալ-տեսական նոր ընկալմամբ՝ հետահայաց մեկնակերպ
2021 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 17-26
Մ. Բունիաթյան , Թ. Հովակիմյան
Վենչուրային ֆինանսավորման առանձնահատկությունները
2021 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես, 2021, N4, էջ 177-187
М. М. Буниатян , А. А. Аракелян, В.В.Багдасарян
Рост населения и экономическое развитие:сравнительный анализ стран СНГ
2021 | Article
Вестник Инженерной академии, 2021, том 18 N1, стр.5–10
ՀՀ ընկերությունների վճարունակության և ֆինանսական կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը ըստ տնտեսության ճյուղերի
2020 | Article
Եվրոպական համալսարան, գիտական հոդվածների ժողովածու 11 (01), Երևան 2020 թ, էջ 319-330
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Համակարգչային պրակտիկում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
А. Мартиросян, М. Буниатян
Институциональное значение прогнозов демографического развития в Республике Армения
2016 | Article
"Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании". 2016, стр. 45-49
ՀՀ կենտրոնական բանկի արժութային քաղաքականության արդյունավետության քանակական գնահատումը
2012 | Article
ՀՃԱ-ի Լրաբեր, 1, 2012, էջ 9-14
Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
2012 | Article
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
Մ.Մ. Բունիաթյան , Ա.Հ.Պետրոսյան , Ա.Ա. Ղանդիլյան
ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի գնահատումը
2012 | Article
Երևան, ԵՊՀ տարեգիրք, 2012թ.
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Մ. Բունիաթյան , Վ.Խլղաթյան, Հ.Մարզպանյան
Տնտեսական աճի և մարդկային զարգացման կապի բնույթը ՀՀ-ում. Զարգացման հնարավոր հետագծեր
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2009, 5, էջ 76-89
Ուղեղների արտահոսքի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելը և նրա կիրառման նշանակությունը ՀՀ համար
2008 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2008թ., 2
VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար
2005 | Book
Երևան, 2005թ.
Մ.Մ. Բունիաթյան , Հ.Ռուստամյան
Ավտոմատացված ուսուցողական համակարգ
2003 | Book
«Գծային ծրագրավորում» առարկայից, Երևան, Հայ ԳՏԼԳՀԻ, 2003թ.
Միգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական հետևանքները
2003 | Article
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,էջ 29-37, Երևան 2003թ.
Մ. Մ. Բունիաթյան , Ա.Ղազարյան
Դեպոզիտային ռիսկերի դասակարգումը, վերլուծությունը և ռիսկերի գնահատման եղանակները
2002 | Book
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2002թ., 3