Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Taron S. Varazdatyan

Assistant | Chair of Management and Business
Education
2013 - 2016: Doctorate, Economic sciences, Public Administration Academy of the RA
2011 - 2013: Master’s degree, Faculty of Economics, Yerevan State University
2007 - 2011: Bachelor degree, Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic Degree
Title: Ph.D in Economics

Professional Experience
2019 December - up to date: Director | Managing Partner, “KMG Consulting” LLC
2019 February - up to date: Assistant professor at the chair Business and Management, Yerevan State University
2017 January - 2017 August: Assistant Professor at the Chair Economy and Management, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan
2012 May - 2019 November: Audit Manager (before February, 2018 – Senior auditor, before April, 2015 - Audit assistant), “A-N Audit” CJSC

Academic Courses
State regulation of Economy

Scale of professional interests
State regulation of economic competition
Antimonopoly policy
State economic policy

Languages
Armenian - excellent, Russian - good, English - good, French - good

E-mail
taron.varazdatyan@ysu.am

Տարոն Վարազդատյան , Կ. Խաչատրյան
Տնտեսական մրցակցության պաշտպա-նության համակարգի կայացվածության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Պատմություն և քաղաքականություն» գիտական հանդես 6 (11) / 2020, էջ 92-103
Անբարեխիղճ մրցակցությունը որպես ձեռնարկատիրության զարգացման խոչընդոտ, Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ
2015 | Article
ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի (2014 թ. հոկտեմբերի 29-31) նյութեր, I / ՀՊՏՀ: - Եր.: Տնտեսագետ, 2015, էջ 741-746
Բնական մենաշնորհների դրսևորումները ՀՀ-ում, Եվրոպական ակադեմիա
2015 | Article
Գիտ. հոդվածների ժղվ. / ԵՏԱ. – Եր.: «ԵՏԱ» հրատ., 2015: Գիրք 6, էջ 131-136
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և մենաշնորհների պետական կարգավորման բարելավման ուղիները ՀՀ-ում
2015 | Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, 2015 # 4, Հոկ¬տեմ¬բեր – Դեկտեմբեր, 2015 թ., էջ 381-395
ՀՀ պետական մարմինների համագործակցության ուղիները մրցակցության պաշտպանության բնագավառում
2015 | Article
«Այլընտրանք» եռամսյա գիտական հանդես, 2015 # 4, Հոկտեմբեր – Դեկտեմբեր, 2015 թ., էջ 455-462
Մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտ¬ների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 2-րդ գիտաժողովի նյութեր: - Եր.: ԵՊՀ ԵԳՄ, 2014, էջ 120-125
Հակամրցակցային համաձայնությունները ՀՀ պետական գնումների համակարգում
2014 | Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (Հատուկ թողարկում) 3-4/2014: Պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Միջբուհական գիտաժողովի (27-28 մարտի 2014 թ.) նյութերի ժողովածու, Մաս 1 / ՀՀՊԿԱ: - Երևան: «Պետական ծառայություն», 2014, էջ 56-64
Մենաշնորհ ցածր գները և դրանց կանխման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
2013 | Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես # 11-12 (161-162) նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2013, էջ 49-52