Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Varduhi G. Gabriyelyan

Lecturer | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
2014 - 2015 Postgraduate School, Yerevan State University
Jan, 1997 - Dec, 1997 Master’s Program in Business Administration,
California State Polytechnic University, Pomona, USA,
Specialization in Managerial Finance, Accounting and Real Estate
1990 - 1995 Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic Degree
Candidate of Economic Sciences

Professional Experience
1995 - Present Assistant, Department of Economics and International Economic Relations, Faculty of Economics and Management, Yerevan State University

Academic courses
Economic Theory - 1, Economic Theory - 2, Real Estate Economy, Basics of Economics

Scale of Professional Interests
Microeconomics, Macroeconomics, Real Estate Economy, Managerial Finance

Languages
Russian - fluent, English - fluent

E-mail
varduhi.gabrielyan@ysu.am

Տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական զարգացումը
2020 | Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #4, 2020, էջ 177-189
Պետական գույքի կառավարումը զարգացած երկրների օրինակով
2018 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5-6 (213-214), 2018, էջ 150-154
Գույքային հարաբերությունների իրականացումը որպես դրանց վերարտադրության հիմք
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: Պարբերական գիտական ժողովածու, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ: Եր.: «ՕՐ-ԴԱՐ» հրատ., 2017, Գիրք 10, էջ 271-282
ՀՀ անշարժ գույքի շուկան 2016 թվականին
2017 | Article
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Գիտական հանդես, #2, 2017, էջ 145-152
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
2016 | Book
Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Article
Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
|
Պետական-մասնավոր գործընկերության պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #3-4 (187-188), 2016, էջ 59-62
Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57
|
ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54
|
Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ
2011 | Article
Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ