Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Vehanush S. Marukhyan

Assistant | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
September 2007 - June 2009 Yerevan State University, Yerevan, RA MA in Mathematical Modeling in Economics, Theme of thesis. “Economic growth & poverty in RA”
September 2003 - June 2007 YSU, Faculty of Economy, Theme of work paper. “Regional Economic Growth”

Practice
December 2008 - February 2009 “IMEX Group” Co, LTD Yerevan, RA Advertising Department
September 2008 - November 2008 “ACBA - Credit Agricole Bank” CJSC Yerevan, RA Risk Management Department
June 2006 - August 2006 “ArmEconomBank” LTD Yerevan, RA, Plastic Card Department, Credit Department, Customer Service

Professional experience
September 2007 - up to day Lecturer in Yerevan State University

Languages
Armenian, Russian, English

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Energy Economy
2016 | Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից
2015 | Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ
|
Էլեկտրաէներգիայի սակագների մոդելավորումը ՀՀ սպառողի տեսանկյունից
2015 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2015թ․, ISSN 1829-071x, 85-90 էջ
|
Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476
|
Բնակչության կողմից էլեկտրաէներգայի սպառման դինամիկայի վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ-ում
2013 | Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 11-12 (161-162) 2013 79-81
|
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարի արդյունավետ վարքի վերլուծությունը էլեկտրաէներգիա մատակարարման շղթայում
2013 | Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 116-120
Մատակարարման ցանցերի համակարգումը անորոշության պայմաններում
2011 | Article
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787 N11(137) նոյեմբեր 2011թ., 658:330, Էջ 44-46