Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ա. դե Սենտ-Էկզյուպերի «Նամակ պատանդին»
1990 | Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 117-139, 214-226 էջ, Երևան, 1990
Մ.Էմե «Պոլդեվյան լեգենդ»
1990 | Article
Թարգմանություն, «Ֆրանսիական նովել» ժողովածու, ՙՆաիրի՚ հրատ. 214-226 էջ, Երևան, 1990
Բազմաձայնությունը որպես պատկերավորման միջոց
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (70), Երևան 1990թ., էջ 162-166
|
Լեզվական «երաժշտության» նշանակությունը լեզվաբանության ուսումնասիրության ոլորտում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (69), Երևան 1989թ., էջ 186-188
|
Диалогические единицы общения выражающие упрек
1989 | Article
Иностр. языки, Заруб. Литер.//межвуз. сб. науч. тр., под ред. Пирумовой, вып. 7, Ереван, 1988, стр. 146-152
Л. П. Чахоян, Ш. А. Паронян
Взаимодействие интенций как фактор определяющий типы межличностного общения
1989 | Article
Личностные аспекты языкового общения // межвуз. сб. науч. тр., отв. ред. И. П. Сусов, Калинин, 1989, стр. 67-75
Ռ.Բ.Շերիդան «Չարախոսության դպրոց» կատակերգությունը
1989 | Article
Օտար լեզուներ և արտասահմանյան գրականություն, N 9, Երևան, 1989 (195-203)
|
19-րդ դարի ամերիկյան պատմվածք
1989 | Article
Ամբրոզ Գվինեթ Բիրս, Երևան, 1989 (357-383)
Համեմատությունը որպես ոճական հնարք գեղարվեստական գրականության մեջ և գիտական արձակում
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 180-186
|
Լեզվական «երաժշտության» նշանակությունը լեզվաբանության ուսումնասիրության ոլորտում
1989 | Article
// Բանբեր ԵՊՀ, № 3, /69 /, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, 3 էջ:
 
Contacts
Dean - Candidate of Philology,
Associate Professor Gevorg Barseghyan


Dean's Office: (+374 60) 71-05-42,
(+374 60) 71-05-43
(inner line 55-42, 55-43),
romanogerm@ysu.am