Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
On Some Forms of “Out-Group” Intolerance and “Unlimited” Tolerance in Linguoculture
2019 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 130-140 էջ
«Աստված» բաղադրիչով դարձվածային միավորների դիպվածային փոխակերպումները խոսքում
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 62-73 էջ
Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների շուրջ
2019 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 30-41 էջ
Դարձգիրը՝ որպես հայելայնության դրսեվորում լեզվի եվ երաժշտության նշանային համակարգերի միջոցով
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 3 (30), 66-82 էջ
Арутюнян Назик , Варданян Ирина
Валеологические Основы Педагогики Счастья
2019 | Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1(1), 89-93 էջ
Teaching Hedging Devices In The Esp Classroom
2019 | Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2019, 8(17), 84-93 էջ
Դասավանդման եվ ուսումնառության հիմունքները իրավաբանական անգլերենի տիրույթոիմ
2019 | Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 7-15 էջ
Kristine Harutyunyan , Rafayel Harutyunyan
Flattery As A Means Of Expressing Verbal Aggression In Political Speeches: Linguo-Stylistic Analysis
2019 | Article
Եվրոպական համալսարան, 2019, 10(02), 139-148 էջ
Kristine Harutyunyan , Rafayel Harutyunyan
On Some Grammatical Peculiarities of Indian English
2019 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 2(20), 50-55 էջ
Ռոզա Մելիքսեթյան , Լիլյա Հովհաննիսյան
Անհամաձայնություն հասկացության լեզվափիլիսոփայական հայեցակարգը
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 74-84 էջ