Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>


Associate Professor | Translation Studies Department

Mechanisms of Promoting Proficiency of Speaking Skills in the RA High Schools
2021 | Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2021, N 1, Էջ 165-175
Metamorphosis in Fairy Tale Translation: Linguocognitive Perspective Translation Studies
2021 | Article
Theories and Practice Yerevan 2021, N1 issue 1-2, pp 54-64
Promoting proficiency of Speaking and Listening Skills Through CBI and CLT Approaches (On a sample of an Armenian EFL classroom)
2020 | Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2020, N 1, Էջ 160-175
Strategies of Teaching British English and American English Phonology to EFL Students
2019 | Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2019, N 2, Էջ 166-175
Բառային հնարները որպես «Վերնագիր-տեքստ» փոխադարձ կապի ապահովման միջոցներ
2019 | Article
«Բանբեր», Եվրասիա Միջազգային Համալսարան, Երևան , 2019, N 1, Էջ 166-175
Cognitive Stylistic Analysis of "Fifty shades of grey" by E. James
2017 | Article
Բանբեր», Լեզվաբանություն և բանասիրություն, 1(40), «Լինգվա», Երևան, 2017, էջ 450-458
Վերնագիր ստեղծագործություն» փոխհարաբերությունը հեղինակային գնահատողականության հայեցակետից (Օ' Հենրիի «Շողացող ոսկին» վեպի օրինակով)
2017 | Article
«Բանբեր», Լեզվաբանություն և բանասիրություն, 1(40), «Լինգվա», Երևան, 2017, էջ 458-462
Իրինա Մխիթարյան , Մ. Սարգսյան
Հեղինակային գնահատողականության քննությունը խորհրդանիշ-պատկեր վերնագրի լույսի ներքո
2011 | Article
«Աստղիկ», Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատարակչություն, 2011, էջ 55-59
Իրինա Մխիթարյան , Մ.Խաժակյան
Խոսքի տեմպը
2010 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան «Լուսակն» 2010, էջ 46-49
Հատուկ անվամբ արտահայտված գնահատականը վերնագրում
2009 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, (2) Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2009, էջ 78-88
Իրինա Մխիթարյան , Մ. Խաժակյան
Եղանակավորող բառերի հնչերանգը
2009 | Article
«Աստղիկ», Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատարակչություն, 2009 էջ 157-160
The Linguostylistic and Linguopoetic Study of Metaphor in D.H. Lawrence`s “Sons and Lovers”
2008 | Article
AASE International Journal of English Studies (5)2008, p.60-65
Should an English Learner Use American Expressions?
2008 | Article
Օտար Լեզուները Հայաստանում գիտամեթոդական հանդես, (1), Yerevan 2008, Էջ 44-47