Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Marine H. Yaghubyan

Associate Professor | Chair of English for Cross-Cultural Communication
Education
2003 - 2007: Post-graduate course, Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty
2001 - 2003: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Language
Honors Degree. Qualifications: Master of Philology.
1997 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Language and Literature
Honors Degree. Qualifications: Bachelor of Philology, Pedagogy.

Academic Degree
2012: Associate Professor

Professional experience
2009 to present: Assistant professor, Yerevan State University, Department of English Philology
2009 to present: Assistant professor, Armenian State Pedagogical University, Department of Teaching Methods of Foreign Languages
2008 - 2009: Lecturer, Yerevan State University, Department of English Philology
2002 - 2008: Lecturer, Armenian State Pedagogical University, Department of Teaching Methods of Foreign Languages

Academic courses
Teaching English (Lexis, Grammar, Writing, Press), Theoretical Grammar, Typology

Scale of professional interests
Pragmatics, Grammar, Typology

Participation in Conferences
October 26-27, 2006: “Contemporary Issues of Romans and Germanic Philology and Foreign Languages Teaching Methods”, Yerevan 2006.

Languages
Armenian, English and Russian (fluent), Spanish (good)

English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of the Meaning
2017 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 47-58 pp.
|
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
The Role of Games in Foreign Language Teaching
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 147-152 էջ, Հայաստան
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
Guidebook English For University Students
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան
|
English Grammar in Practice / Part 1
2015 | Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p.
|
English Grammar in Practice Part 2
2015 | Book
Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան
|
Correlation as a Means of Expressing Syntactic Connections of Parenthetical Construction with Main Sentence
2015 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2015, 1-13, 44-49 pp.
|
Phonetic and graphical isolation of parenthetical constructions
2013 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 25 - 30
|
Զեղչումը որպես ասույթի ներիմաստի արտահայտման միջոց
2012 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու,Երևան,ԵՊՀ հրատ.,2012,էջ. 97-106
|
English for Culture Students
2011 | Book
Յ278-Երևան, Էդիթ.Պրինտ հրատ., 2011
|
Զեղչման հաղորդակցական գործառույթը
2010 | Article
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժաողովի նյութերի ժողովածու (խմբագրական հանձնաժողով), Երևան, Մանկավարժ, 2010, էջ. 152-154
|
Զեղչման երևույթի լուսաբանումը դիսկուրսի վերլուծության տեսության դիրքերից
2008 | Article
«Գիտական տեղեկագիր» - 3-4 (9-10) Մանկավարժ հրատ., Երևան, 2008, 200 էջ
|
Զեղչումը որպես խոսքային ռազմավարության միջոց և մարտավարության դրսևորում
2008 | Article
«Կանթեղ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Թիվ 1(34), «Ասողիկ», Երևան 2008, 43-52
|
Համատեղ հաղորդակցական սկզբունքի կիրառումը զեղչված ասույթներում
2007 | Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.- Գիրք 1(30). Երևան, Ասողիկ, 2007, 260 էջ
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 172-177
|
Լռությունը որպես զեղչման հաղորդակցական ռազմավարության դրսևորում
2006 | Article
«Բամբեր Երևանի համալսարանի», N 3 (120), ԵՀՀ, 2006.-226 էջ
Զեղչման երևույթի լեզվաբանական վերլուծությունների քննության փորձ
2006 | Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոդվածների ժողովածու.-Գիրք 1(26). Երևան, Ասողիկ, 2006, 268 էջ
|