Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Naira M. Avagyan

Associate Professor | Chair of English Philology
Education (beginning with IHE)
1985-1990 Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Romance and Germanic Philology, English Language and Literature
Diploma with honour. Qualifications: philologist, teacher, interpreter.

Professional experience
1991 – 1993 Lecturer, “Anania Shirakatsi” University, Yerevan
1991– present. Lecturer, Chair of English Philology, Department of Romance and Germanic Philology, Yerevan State University

Academic courses
Methodology, Teaching Grammar, Vocabulary and Writing

Scale of professional interests
Methods of Teaching English, EFL Testing System

Languages
Armenian, Russian and English (fluent), German (fairl)

E-mail
Naraavakyan@ysu.am

Նաիրա Ավագյան , Լ. Հ. Կարապետյան, Ն. Մ. Ավագյան, Ա. Վ. Մարգարյան
Նախաշտեմարան
2020 | Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2020, 312 էջ
N. Avagyan , Ն․ Ներսիսյան, Ա․ Մարգարյան, Ա․ Հակոբյան
Words commonly confused by EFL learners
2020 | Book
Ասողիկ հրատարակչություն, Երևան, 2020, 104 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ
2017 | Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223
|
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ
|
Legends and Tales: Home Reading with Exercises
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ
Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան
Lusine Zakalashvili, Naira Avagyan
Modal Verbs of Obligation in Quotations and Political Discourse
2016 | Article
Armenian Folia Anglistika. 2016, 2(16), 81-90 pp.
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2014թ., 303 էջ
A Step to Wider English
2014 | Book
Երևան, ՎՄՎ Պրինտ հրատ., 2014, 160 էջ
Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ թարգմանական սխալների շուրջ
2014 | Article
«Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, Երևան, 2014թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 275-278
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Ա. Մարգարյան , Լ. Աթոյան, Մ. Ապրեսյան , Ի. Կարապետյան, Ա. Խաչիկյան, Ն. Ավագյան , Լ. Կարապետյան , Ռ. Գասպարյան, Մ. Նազարյան, Ա. Ոսկանյան
Անգլերեն 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, Երևան, 2013, 17,5 տպ.մ:
10 Թեստ - Անգլերեն 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ
2013 | Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 136 էջ
Նախաշտեմարան
2013 | Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 296 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
The Cooperative Learning Method in Teaching EFL to Armenian Students
2012 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(10), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2012, էջ 104-108
On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms
2012 | Article
Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
On Some Peculiarities of Bilingual Children's Speech Development
2011 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1 (8), Լուսակն հրատ., Երևան, 2011, էջ 77-80
A Basic English Grammar. Syntax (with exercises)
2011 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2011, 136 pp.
A Basic English Grammar. Morphology (with exercises)
2011 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից,
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House,, 2011, 344 pp.
Some Aspects of Computer-aided Formative and Summative Assessments
2011 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2 (9), «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2011, էջ 79-82
Views on EFL Testing System
2011 | Article
Armenian Folia Anglistika, 1-2(7). Lusakn Publishers, Yerevan. 2010, pp. 121-124
English Tests for 9th Form Pupils (Preparation for Secondary School Leaving Exams)
2011 | Book
Manual,Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2011. 96 pp.
English 7 (Tests for 7th-grade pupils) I term
2010 | Book
Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 7(Tests for 7th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) II term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
21Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 304 pp.
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 296 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) I term
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp. Co-author
Նաիրա Մակիչի Ավագյան , Լուսինե Գառնիկի Զակալաշվիլի
Philosophical Quotes
2010 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 96 pp.
A Practical English Grammar (with exercises)
2009 | Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 298 pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2004, 293pp.)
Improve Your Writing: Texts for Reproduction
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 222pp. 2-nd edition, Revised. Co-author. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 288pp.)
Improve Your Writing: Texts for Dictation
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009. 186pp. 2-nd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2006, Yerevan University Press, 228pp.)
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 288 pp.
15 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 208 pp.
Exercises in Basic English Structures
2009 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2009. 190pp. 3-rd edition, Revised. Co-author and editor. (1-st edition in 2002, 181pp., 2-nd edition in 2004, 204pp.)
4 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
6 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
English A (Textbook for elementary school)
2008 | Book
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 110 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Փոխադրության նյութեր
2006 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 228 pp.
Հղկենք գրավոր խոսքը. Թելադրության նյութեր
2006 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 288 pp.
Անգլերենի գործնական քերականություն (վարժություններով)
2004 | Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2004, 296 pp.
Անգլերեն լեզվի հիմնական կառույցները (վարժությունների ժողովածու)
2004 | Book
Manual, Yerevan, Zangak-97 Publishing House, 2-nd edition, revised, 2004, 204 pp.
Exercises in Basic English Structures (վարժությունների ժողովածու)
2002 | Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 2002, 181 pp.