Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>


Lecturer | Translation Studies Department

Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation
2021 | Article
Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021
Alexander Pushkin's "Winter Evening" in Armenian and English Translation
2021 | Article
Translation Studies: Theory and Practice, 2021, Vol. 1, Issue 1-2, p. 134-141
Աշխատանքային գործընթացների տարբերությունները գրավոր եվ բանավոր թարգմանության մեջ
2018 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 9, էջ. 164-170, Լուսակն, Երևան, 2018
Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանությունների առանձնահատկությունները
2015 | Article
«Աստղիկ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 26, էջ. 147-156, Լուսակն, Երևան, 2015
Դպրոցականների համար նախատեսված «Մաթեմատիկական որոնումներ» հետաքրքրաշարժ գրքերի շարքի հայերեն թարգմանության շուրջ
2014 | Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց/Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 261-268, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014